Odporúčané predškolské zariadenia pre Vaše deti

Thumbnail
Kategórie:

Ak hľadáte pre svoje ratolesti viac než len miesto na odloženie detí, prečítajte si naše tipy na kvalitné predškolské zariadenia.

Každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie a s tým súvisí aj výber škôlky a jasličiek. V tomto zariadení môže stráviť Vaše dieťa aj 3-4 roky a malo by sa naučiť základné návyky a disciplínu pred nástupom do školy. Môže sa tu však naučiť oveľa viac – slobodne a kreatívne premýšľať, osobnostne rásť, formovať sa hravou formou, naučiť sa cudzí jazyk, či vyskúšať si množstvo aktivít skrz bohatý program, ktorý tieto zariadenia ponúkajú.

Práve v tomto období potrebujú deti zodpovedať na všetky zvedavé otázky a sú najviac vnímavé. Okrem toho prichádzajú medzi nových ľudí, nové detičky, do nového prostredia. Preto by mal byť prechod z domáceho prostredia čo najprirodzenejší.

S výberom škôlky je potrebné začať včas a postupne si zbierať informácie, či už od iných rodičov, ktorí majú v danej škôlke deti alebo na internete. Avšak treba mať na pamäti, že nie je dieťa ako dieťa. Každé dieťa je inak citlivé, preto treba pozerať pri získavaní informácií od rodičov aj na povahu ich dieťaťa. Niektorým deťom je jedno v akej sú škôlke a nemusia to vnímať tak citlivo, ako to môže vnímať napríklad vaše dieťa.

Radi by sme uľahčili rodinám s deťmi výber vhodného a rešpektujúceho miesta pre ich ratolesti. Radi by sme vytvorili článok a ponúkli tipy pre rodičov, ktorí hľadajú vhodné zariadenie, kde ich deti strávia podstatnú časť dňa. Či už ste z kapacitných dôvodov nezískali miesto pre svoje dieťa v štátnej škôlke, alebo uprednostňujete individuálnejší prístup v súkromnom zariadení, pripravili sme pre Vás tipy zariadení, ktoré by Vás mohli zaujať.

 

Súkromná materská škola – Škôlka LIMBACH

Moderná škola 21.storočia, verná aj starým tradíciám, ktorá uplatňuje osobnostne orientovaný princíp. Zaradená do sieti škôl a školských zariadení SR s garantovaným výchovno-vzdelávacím programom „Škola hrou“.

Náš tím venuje deťom všetku svoju energiu s jasnými detailami. Naše kroky sú vedomé  a zmysluplné. Prinášajú deťom radosť z poznania, ktoré ich posúvajú vpred spolu so zdravím sebavedomím a potrebnými zručnosťami pre ich ďalší život na ceste ich rastu. V našom prístupe preferujeme aktívne učenie sa dieťaťa a uplatňujeme inovatívne princípy vzdelávania – v autentických problémoch dieťa aktívne používa vlastné stratégie myslenia.

Naše konvergentné (osobnostne) orientované zameranie výchovy a vzdelávanie – play based curriculum:

  • je založené na princípe INDIVIDUALIZÁCIE v podmienkach skupiny, kde uplatňujeme humanistický prístup k vzdelávaniu a taktiež zmysluplné učenie (Aktívnosť-Konštruktívnosť-Kumulatívnosť-Autoregulatívnosť-Zacielenosť-Situačnosť-Individuálne rozlišnosti učenia sa)
  • Vo veľkej miere sa venujeme psychickej odolnosti (resiliencia) – deti sa učia vyrovnávať s neúspechom, prehrou, učia sa odolávať prekážkam, nepriaznivým udalostiam, preberajú na seba riziká, za ktoré nesú vlastnú zodpovednosť. Efektívny štýl komunikácie je neodeliteľnou súčasťou procesu.
  • Poskytujeme kvalitné predprimárne vzdelávanie, ktoré pomôže deťom a ich rodičom zvládnuť plynulý a bezproblémový vstup do 1. ročníka základnej školy.
  • Celý tím školy je nadstavený a trénovaný na „hľadanie ideálnej cesty“ a citlivého nadstavenia optimálneho kurikula tak, aby každé dieťa bolo v bezpečnom, tvorivom prostredí, ale zároveň bolo šťastné, spokojné, naplnené. Centrum záujmu je pre nás dieťa, jeho potreby. Podporujeme zaangažovanosť detí, prezentovanie vlastných názorov, postojov, schém, interpretácií  a skúseností.

Spoločne objavujeme princípy: „Akceptuj a budeš akceptovaný, rešpektuj, budeš rešpektovaný“

Škola má luxusné priestory, vlastnú jedáleň, školský dvor, plaváreň, saunu, jakuzy a školskú záhradu.

Všetky potrebné informácie, ktoré vymedzujú naše školské kurikulu a ostatné dôležité informácie nájdete na www.skolkalimbach.sk.

 

Wonderland

Hľadáte pre svoje dieťa to správne detské a aj nadštandardné prostredie s kvalitnou predškolskou bilingválnou prípravou ? Tak ste na správnej adrese. Naša SMŠ oslávila v roku 2022 už 20 rôkov pôsobenia na trhu.

Pracujeme s menším počtom detí v triedach, ktoré sú rozdelené podľa veku.

Obe škôlky sú novozrekonštruované. Okrem kvalitného vzdelávania v anglickom jazyku ponúkame pre deti krásne, moderné vybavenie ako napr. počítačovú učebňu, interaktívne tabule, lezeckú stenu, tanečnú sálu, interiérové kryté ihrisko, wellnes so saunou a bazénikom, veľký vonkajší areál a pod.

Naša súkromná MŠ je zameraná na výučbu anglického jazyka s prípravou na ďaľšie bilingválne vzdelávanie na našej súkromnej ZŠ WonderSchool na Bilíkovej ul.34 v Bratislave.

Materská škola je akreditovaná Ministerstvom školstva SR. Sídlime na adrese Bazovského 2 a 4, v Dúbravke.

Viac: www.wonderland.sk

 

Espania

Espania je privátna multilingválna materská škola s vyučovaním v anglickom, španielskom a čínskom jazyku.

Na rozdiel od tradičných jazykových materských škôl založených na konvenčnom koncepte výučby cudzieho jazyka, v Espanii ide o formu „získavaných“ lingvistických zručností, čo je pre dieťa hravejšie a efektívnejšie. Cudzí jazyk sa tak nestáva cieľom, ale nástrojom výučby a slúži ako štandardný komunikačný prostriedok pri celom spektre aktivít v materskej škole aj na podujatiach mimo nej.

Espania rozvíja u detí kreativitu, kritické myslenie, sociálnu či environmentálnu zodpovednosť. Vďaka nízkemu počtu detí (max. 7 v jednej triede) a autentickej forme výučby vychádzajúcej z filozofie „učenie hrou“ je dynamika vzťahu dieťa-učiteľ voľnejšia a deti sa môžu priamo podieľať na tvorbe obsahu budúcich hodín. Tematické triedy pripomínajú ihriská a pomáhajú dotvoriť prostredie motivujúce k poznávaniu. Espania už viac ako 10 rokov nabáda k objavovaniu sveta bez geografických a kultúrnych hraníc.

Viac informácií nájdete tu: https://www.espania.sk/

 

Kids Paradise

Kids Paradise sídli v Petržalke a má jedno elokované pracovisko v Ružinove. Sme materská škola zaradená v sieti škôl s nepretržitou prevádzkou aj počas letných mesiacov. Prijímame detičky od 2 do 6 rokov, používame najefektívnejší spôsob výučby detí – učenie hrou. Hry, projekty, učebné metódy a plány sú systematicky pripravované a detailne prepracované. Podporovaním individuality a jedinečnosti by sme radi vychovali malé osobnosti, ktoré nezaniknú v dave, ale zároveň citlivé bytosti schopné empatie, zdravých sociálnych postojov a vzťahov.

Na ružinovskej pobočke máme otvorenú a schválenú predškolskú triedu – povinné predprimárne vzdelávanie. Svojou polohou spĺňa náročné logistické kritériá. V oboch pobočkách je v najmladšej a strednej vekovej kategórii vždy deťom i p. učiteľkám k dispozícii jedna pedagogická asistentka. Triedy sú vybavené podnetnými hračkami a edukačnými pomôckami tak, aby spĺňali kritériá pre podnetnú detskú hru, rozvíjali logické myslenie, matematickú, predčitateľskú a prírodovednú gramotnosť.

Deti majú svoj harmonogram dňa, v ktorom nechýba voľná hra, edukačný proces, pobyt vonku a popoludňajší odpočinok. Intenzívne prechádzky realizujeme na pravidelnej báze. Všetky aktivity sú prispôsobené veku detí a sú realizované tak, aby si detičky odniesli každý deň veľa krásnych zážitkov. P. učiteľky poskytujú deťom svoju náruč počas celého dňa, učia detičky základné sebaobslužné činnosti, pomáhajú im pri ich optimálnom rozvoji a vnášajú do detského kolektívu lásku a porozumenie.

Prečo si vybrať Kids Paradise?
Vlastné ihrisko a terasa, stabilný personál výlučne s pedagogickým zameraním, pedagogické asistentky, ukrajinská trieda v Petržalke a ukrajinská pedagogička ovládajúci ukrajinský i slovenský jazyk, priestranné triedy, spolupráca so psychológom, logopédom a liečebným pedagógom, zdravá strava, podnetné krúžky a voľnočasové aktivity každý deň, komunikácia v anglickom alebo nemeckom jazyku vo forme krúžkov, reporty a feedbacky pre rodičov z každého dňa (fotografie, videá), program pre deti každý mesiac (divadielka, tanečné vystúpenia, kúzelník, atď.), otvorené nepretržite.

Od septembra 2023 rozširuje Kids Paradise svoje priestory a otvára dve nové triedy, preto neváhajte sledovať náš instagram @materskaskolakidsparadise alebo webovú stránku www.kidsparadise.sk a kontaktujte nás ohľadom osobnej obhliadky a podania prihlášky.

 

 

 

Podobné články