NEDOSTALO SA VAŠE DIEŤA DO ŠTÁTNEJ ŠKÔLKY? NEZÚFAJTE!

Thumbnail
Kategórie:

Pozrite sa na výber súkromných škôlok, ktorý je naozaj bohatý.

Výber správnej škôlky pre Vaše dieťa môže byť náročný a záleží na mnohých faktoroch, ako napríklad Vašich preferenciách, potrebách dieťaťa a dostupnosti škôlky. Vyberáte miesto, kde bude Vaše dieťa 3 až 4 roky a kde bude rozvíjať základné návyky a disciplínu pred nástupom do školy.

Tiež potrebujete podporiť jeho individuálny rozvoj, kreatívne myslenie a formovanie osobnosti – ideálne hravým spôsobom. Veľa škôlok umožňuje deťom oboznámiť sa s cudzími jazykmi a zúčastňovať sa na rôznych aktivitách prostredníctvom bohatého programu. Je dôležité, aby prechod z domáceho prostredia bol hladký a prirodzený.  Je nevyhnutné brať do úvahy aj jedinečnosť a citlivosť každého dieťaťa.

Pri výbere vhodnej škôlky je dôležité začať včas a postupne získavať informácie o najvhodnejších predškolských zariadeniach. S cieľom uľahčiť rodičom výber primeraného miesta pre ich deti pripravujeme článok s odporúčaniami pre rodičov, ktorí hľadajú kvalitné zariadenie. Ak vám dieťa nezobrali do štátnej škôlky, nezúfajte, nižšie nájdete naše odporúčania na tieto súkromné škôlky.

 

Súkromná materská škola DC AKTIVITY

Prvé kroky v živote dieťaťa sú rozhodujúce v mnohých smeroch. Výber škôlky pre Vás rodičov, by mal spĺňať mnohé kritériá a to nielen teoretické. Naša Súkromná materská škola DC Aktivity Vám pri zápise ponúka osobný rozhovor a bezplatnú účasť na otvorenej hodine v triede. Praktická skúsenosť v triede a dojmy Vášho dieťatka Vám pomôžu s vytriedením vlastných emócii. Vitajte v SMŠ DC AKTIVITY !

Kladieme dôraz na vzájomnú komunikáciu, dôveru, pocity dieťa s cieľom bezproblémovej adaptácie. Otvoreným a profesionálnym prístupom pedagóga k požiadavkám dieťaťa vytvárame príjemné každodenné tvorivé prostredie.

Vekové rozdelenie detí v triedach umožňuje kvalitné zážitkové vyučovanie s moderným prístupom. Veríme, že spôsob akým sa deti učia, je prinajmenšom taký dôležitý, ako samotný obsah. Dbáme na to, aby dieťa spoznávalo veci a javy okolo seba prostredníctvom pozitívnej skúsenosti. Odpovedať na otázky „Prečo? Kedy? a Môžem? a predovšetkým všetkého sa dotknúť a vyskúšať si to. Chápať základné súvislosti v prírode, okolí a viesť k uvedomovaniu si miesta a fantázie na novej ceste k sebapoznaniu.

V našej škôlke využívame k hrám a výukovým činnostiam bohatý bezbariérový priestor škôlky. Čo nevedie k statickým činnostiam počas dňa iba v uzavretej triede. Priestranné slnečné 3 triedy, funkčne vybavená telocvičňa, kreatívna dielňa a priestranná jedáleň s miestom pre každé dieťatko. Práca s knihami je od začiatku našim pevným bodom v programe, preto je pre deti k dispozícii pohodlná knižnica v množstvom encyklopédií, obrázkových príbehov a riekaniek.

Školský výchovno vzdelávací program „AKTÍVNE A ZDRAVO UŽ OD MALIČKA“ Vaše dieťatko prevedie až do prípravnej triedy predškolákov. Poskytovaním vhodných moderných podmienok s množstvom zaujímavých tém, ich zážitkovým stvárnením vytvárame spoločne pútavú atmosféru pre dieťa v jeho bádaní. Náš tím tvorí odborný pedagogický personál, logopéd, lektor anglického jazyka, tréneri pohybovej, tanečnej prípravy a lektor keramiky. Pestrý časový harmonogram činností a aktivít pre jednotlivé triedy a vekové kategórie detí podporuje všestrannú prípravu dieťaťa. Intenzita činností je prispôsobená veku dieťaťa, jeho schopnostiam a samozrejme s individuálnym prístupom.

K podpore týchto kompetencií je dôležité sprostredkovať dieťaťu dôležitosť zdravia, zdravého životného štýlu, vedenie k rešpektu, tolerancii a samozrejme tlmočenie slušného správania. V našom harmonograme nájdete množstvo záujmových a projektových aktivít, ktoré rozvíjajú športovo pohybovú úroveň, kritické myslenie dieťaťa a všeobecný prehľad. Nezabúdame, že deti sú úžasne vnímavé. Preto pre nás nie je problém rozprávať sa o Picassovi, ponoriť sa do tvorby pri tónoch Mozartovej hudby alebo ako si vyrobíme solárnu lampu. Každá téma je pre nich výzvou a poznaním. Vitajte v DC Aktivity!

 

Škôlka Limbach

REŠPEKT a AKCEPTÁCIA jedinečnosti dieťaťa je pre nás CESTA k zdravému vývinu dieťaťa…a nielen fyzického zdravia dieťaťa. Ak nepestujete doma dobrú a otvorenú komunikáciu, nevadí – sme tu MY  – kvalifikovaní a empatický tím školy.

Budujeme súlad medzi prežívaním, uvedomovaním, komunikáciou a správaním dieťaťa (kongruencia). Sme škola, v ktorej zamestnanci chápu nevyhnutnosť dobrej a kvalitnej EFEKTÍVNEJ komunikácie a jej významu. Naši absolventi dokážu bez vnútorného napätia komunikovať otvorenie o tom, čo prežívajú, čo si myslia a ako sa cítia. Jeho správanie je v plnom súlade s jeho prežívaním. Učíme ich zoznamovať sa sami so sebou.

Náš Školský vzdelávací program „Škola hrou“ jasne definuje naše princípy a formy výchovno-vzdelávacej činnosti. O hre ako fenoméne iste nik nepochybuje. Učenie hrou je úžasné. Dieťa zaujíma centrálne postavenie pri objavovaní vlastného ja v jeho vzťahoch k druhým a v sociálnych skupinách.

Vieme, ako sa učí mozog dieťaťa v predškolskom veku a dôraz kladieme na jeho duševné zdravie. Duševné zdravie je dôležitou ingredienciou pre existenciu jedinca v jeho bytí. Schopnosť myslieť, cítiť, nadväzovať vzťahy s inými ľuďmi, oddychovať, budovať sebaúctu, vedieť plánovať, vyhodnocovať, tvoriť, budovať, … Dieťa učíme vedieť, že má vlastnú hodnotu, vlastné možnosti a schopnosti. Viac sa s deťmi rozprávame, ako hovoríme. Preto dokážeme eliminovať situácie, ktoré si vyžadujú našu pozornosť. Spolupracujeme s rodinami, ktoré sa obávajú stanovovať deťom hranice a pravidlá s maximálnym rešpektom  na potreby a jedinečnosť dieťaťa.

Preferujeme otvorenosť a priamosť pri riešení problémov (obojstranná komunikácia). Náš kvalitný a jedinečný výchovno-vzdelávací proces bol v celom rozsahu konštatovaný aj Štátnou školskou inšpekciou, ktorá bola vykonaná v minulom školskom roku.

Na elimináciu takých stavov preto vyžadujeme spätnú väzbu od rodičov. Sme presvedčení, že práve otvorená komunikácia zabezpečí kontinuitu medzi pedagogickou a rodičovskou verejnosťou v rámci progresu každého dieťaťa.

 

Súkromná materská škola littleBIG

Deti dosahujú nadpriemerné výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania.

Čo dokáže škôlka 21. storočia?

Moderné nadštandardné materiálno – technické vybavenie spoločne s tímom kvalifikovaných pedagógov umožňuje deťom sa rozvíjať a napredovať vo viacerých oblastiach. V každej triede nájdete cudzojazyčného asistenta (native speakera), ktorý počas každodennej výučby obohacujú slovnú zásobu detí v španielskom, či anglickom jazyku. littleBIG sa nachádza v blízkosti krásneho lesného prostredia! Výrazným pozitívom je učenie sa detí v priamom kontakte s prírodou, čo má pozitívny vplyv na ich aktívny pohyb, mindfulness aktivity, stimulovanie senzorického vnímania a najmä zohľadňovanie individuálneho potenciálu detí.

Aj deti sa potrebujú naučiť oddychovať! Ako zvládať stres, či náročnejšie obdobie

Škôlka by mala byť pre dieťa bezpečným podnetným priestorom. Bezpečnosť zahŕňa nielen fyzickú, ale aj emocionálnu a sociálnu úroveň. Vytvárame preto prostredie, kde sa dieťa cíti chránené a pochopené. U nás nájdete multisenzorickú miestnosť Snoezelen, vďaka ktorej si naše deti môžu stimulovať zmysly pomocou rôznych senzorických pomôcok pri oddychu, či pomocou aktivít. Aktivity realizované formou zážitkového učenia v Snoezelen umožňujú deťom prežiť niečo, čo sa v bežnej triede nedá! Ako objavovanie vesmíru, morského sveta, Antarktídy a mnoho ďalšieho.

Aplikovanie „mindfulness“ aktivít s prvkami pozitívnej psychológie pomáha u detí budovať vzťahy, ako aj vedieť lepšie zvládať akékoľvek situácie, či vedieť riešiť jednoduché konflikty.

 

 

Podobné články