Deti v Žiline môžete prihlásiť do škôlok do 22. marca

Thumbnail
Kategórie:

V pondelok začal plynúť termín na podávanie prihlášok detí do žilinských mestských materských škôl. Do mestskej škôlky predbežne prijmú deti, ktoré dovŕšili piaty rok, bývajú v Žiline, majú odloženú alebo dodatočne odloženú povinnú školskú dochádzku.

 

http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/46486233/skolkazilina.jpg

 

ŽILINA. Do 22. marca prijímajú všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina žiadosti o prijatie dieťaťa do škôlky pre budúci školský rok. Ak máte doma budúceho škôlkara, riaditeľky škôlok, prípadne iní poverení zamestnanci preberajú od vás v pracovných dňoch v čase od 7. do 16. hodiny žiadosť.

 

Rodič dieťaťa je povinný na materskú školu doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že sa ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

„Vzhľadom k tomu, že Mesto Žilina eviduje zvýšený záujem zákonných zástupcov detí o materské školy, budú do materských škôl v našej zriaďovateľskej pôsobnosti prednostne prijímané deti, ktoré

dovŕšili piaty rok, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti s trvalým bydliskom v meste Žilina,“ informoval hovorca Mesta Žilina Pavol Čorba.

 

Mesto Žilina v súčasnosti prevádzkuje na svojom území 20 materských škôl. Mesačný poplatok za dieťa v škôlke je 17 eur. Žiadosť o prijatie dieťaťa do škôlky si rodičia môžu stiahnuť na webstránke mesta.

 

Zdroj: www.zilinadnes.sk

Podobné články