I. Hviezdy hrajú srdcom

08:30
08:30
Adresa Panská 1070/3, 03401 Ružomberok Email hviezdyhrajusrdcom@skolajanos.sk Telefón +421 905 155 991

Súkromná ZUŠ Jánoš v spolupráci Richardom Rikkonom Vás srdečne pozývajú na I. ročník celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky Hviezdy hrajú srdcom.

Čas: 26. 04. 2018, 08:30 hod.
Miesto: Synagóga v Ružomberku
Súkromná základná umelecká škola Jánoš v Ružomberku v spolupráci s uznávaným klavírnym virtuózom Richardom Rikkonom Vás srdečne pozývajú na I. ročník celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky Hviezdy hrajú srdcom.

Predseda poroty: Richard Rikkon

Uzávierka prihlášok: 20. marec 2018

Časový harmonogram:
07:00 – 08:15 prezentácia súťažiacich v tanečnej sále SZUŠ Jánoš, Mostová 4, Ružomberok 08:30 slávnostné otvorenie súťaže v Synagóge v Ružomberku, Panská 1070/3
S programom súťaže budú všetci oboznámení pri prezentácii. Po slávnostnom vyhlásení výsledkov bude nasledovať Koncert Richarda Rikkona a víťazov jednotlivých kategórií.

Podmienky klavírnej súťažne prehliadky:
Klavírna súťažná prehliadka je určená žiakom základných umeleckých škôl, ktorí naštudujú predpísaný repertoár, v stanovenom termíne pošlú prihlášku a zaplatia účastnícky poplatok. Klavírna súťažná prehliadka nie je určená pre študentov konzervatórií ani pre študentov v mimoriadnej forme štúdia na konzervatóriu. Podmienkou účasti je hra spamäti a dodržanie časového limitu. Organizátor klavírnej súťažnej prehliadky nie je povinný upozorniť súťažiaceho na prekročenie časového limitu. V prípade nedodržania časového limitu sa znižuje celkový bodový priemer. Výkony súťažiacich bude hodnotiť trojčlenná odborná porota zložená z pedagógov vysokých škôl a konzervatórií. Predsedom poroty bude uznávaný klavírny virtuóz Richard Rikkon. Členov poroty vyberie organizátor klavírnej súťažnej prehliadky. Účastníci súťaže budú hodnotení v pásmach: zlaté, strieborné, bronzové. Okrem toho budú tiež vyhlásení víťazi každej kategórie a laureát súťaže.

Súťažný repertoár:
– skladba/skladby žijúceho svetového alebo slovenského skladateľa
– ľubovoľná skladba/skladby charakterovo a štýlovo odlišná/odlišné z obdobia baroka, klasicizmu alebo romantizmu

Kategórie:
1. kategória: žiaci do 7 rokov (vrátane) narodení od 26.4.2011 a mladší: 2 – 3 min.
2. kategória: žiaci do 9 rokov (vrátane) narodení od 26.4.2009 do 25.4.2011: 3 – 4 min.
3. kategória: žiaci do 11 rokov (vrátane) narodení od 26.4.2007 do 25.4.2009: 4 – 6 min.
4. kategória: žiaci do 13 rokov (vrátane) narodení od 26.4.2005 do 25.4.2007: 6 – 8 min.
5. kategória: žiaci do 15 rokov (vrátane) narodení od 26.4.2003 do 25.4.2005: 8 – 10 min.
6. kategória: žiaci do 20 rokov (vrátane) narodení od 26.4.1998 do 25.4.2003: 10 – 13 min.
Pre zaradenie súťažiaceho do kategórie je rozhodujúci vek účastníka v deň konania klavírnej súťažnej prehliadky.

Prihlášky:
Záväznú prihlášku prosíme poslať na adresu:
Súkromná základná umelecká škola Jánoš
Mostová 4
034 01 Ružomberok
alebo e-mailom na:
hviezdyhrajusrdcom@skolajanos.sk
najneskôr do 20.03.2018.
Na obálku alebo do predmetu e-mailu prosíme uviesť heslo: „Hviezdy hrajú srdcom“.

Poplatky:
Súčasťou prihlášky je doklad o zaplatení účastníckeho poplatku:
Výška poplatku:
– 15,00€ žiak
– 10,00€ učiteľ
– 4,00€ rodič, pozorovateľ
Účastnícky poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu
IBAN: SK73 1111 0000 0066 2245 6034.
Do správy pre adresáta prosíme uviesť názov a sídlo umeleckej školy kvôli identifikácii platby.
Účastnícky poplatok žiaka a učiteľa zahŕňa náklady spojené s organizáciou klavírnej súťažnej prehliadky, obed, občerstvenie, ceny pre súťažiacich.
Účastnícky poplatok rodiča, pozorovateľa zahŕňa náklady spojené s organizáciou klavírnej súťažnej prehliadky, občerstvenie, ceny pre súťažiacich.
V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. V nevyhnutnom prípade je prihlášku možné stornovať do
9. apríla 2017.
Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.

Prajeme veľa síl pri príprave žiakov. Tešíme sa na vašu účasť.

Bližšie informácie Vám rada poskytne Mgr. Mária Pašková prostredníctvom e-mailu: hviezdyhrajusrdcom@skolajanos.sk alebo na telefónnom čísle 0905 155 991.