Webinár – AKO PODPORIŤ U DETÍ S PAS ZMYSLOVÉ VNÍMANIE A SPRACOVANIE PODNETOV DOMA ČI V ŠKOLE?

18:00-20:00
Adresa ONLINE , Cena 17,- EUR Email infraslovakia@infraslovakia.sk Telefón +421 917 184 896 Web www.infraslovakia.sk

Ako podporiť u detí s PAS zmyslové vnímanie a spracovanie podnetov doma či v škole? Nový webinár so špeciálnou pedagogičkou a vysokoškolskou učiteľkou PaedDr. Janou Hrčovou, Ph.D.

Webinár je zameraný na problematiku zmyslového vnímania a spracovania u detí s PAS. Pozornosť bude venovaná špecifikám v zmyslovom spracovaní a ich dosahom na každodenné fungovanie dieťaťa doma a v škole. Zameriame sa aj na možnosti, ako podporiť dieťa s odlišnosťami v spracovaní podnetov, resp. senzorickými dysfunkciami. Uvedieme si príklady aktivít a stratégii na podporu upokojenia/relaxácie, aktivizácie alebo naplnenia senzorických potrieb dieťaťa. Dozviete sa tiež, čo robiť v situáciách, ked dochádza k zmyslovému preťaženiu alebo ako mu predísť a niektoré príklady, ako pristupovať k stimmingu.

Lektorka odpovie i na tieto otázky:

  • Dieťa sa stimuluje. Čo mám robiť? Ako to eliminovať?
  • Ako upokojiť dieťa, ktoré je v afekte alebo je preťažené?
  • Ako môžem pomôcť dieťaťu, ktoré je precitlivelé na podnety: zvuky, vône, dotyky…?

Webinár je určený pre pedagógov, špeciálnych pedagógov, rodičov, členov podporných tímov… – všetkých, ktorí sa venujú výchove a vzdelávaniu detí s PAS. 

Každý prihlásený dostane e-mailom certifikát o účasti s informáciou o časovej dotácii (pre pegaógov – do osobného, resp. atestačného portfólia). (Na certifikáte bude meno objednávajúceho, ak má byť iné, prosím, uveďte to do poznámky v objednávke. Ďakujeme.)

Každý účastník bude mať k dispozícii počas 7 dní videozáznam z webinára.

O prednášajúcej:
PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D. vyštudovala odbor špeciálna pedagogika na Masarykovej univerzite v Brne, kde ukončila magisterské a aj doktorandské štúdium. Pôsobí ako univerzitná docentka na katedre pedagogiky a špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku. Venuje sa problematike edukácie a podpory jednotlivcov s viacnásobným postihnutím, s poruchami autistického spektra, špeciálnopedagogickej diagnostike a vybraným multisenzorickým prístupom ako Snoezelen a senzorická integrácia. V rámci praxe dlhodobo pôsobí na špeciálnej základnej škole v Ružomberku. V súčasnosti sa venuje intervencii založenej na senzorickej integrácii, senzorických stratégiách, metóde Snoezelen, diagnostike senzorických (dys)funkcii, konzultáciám u detí raného a predškolského aj školského veku s poruchou autistického spektra, symptómami porúch autistického spektra, oneskoreným a nerovnomerným vývinom. Je garantom vzdelávacích aktivít Občianskeho združenia 3lobit.

Upozornenie: Kapacita webinára je obmedzená. Minimálny počet účastníkov je 15.
Viac informácií o pripojení k webináru.

 

Zdroj: www.infraslovakia.sk