Základná škola s materskou školou Cádrova

Adresa Cádrova 23, 83101 Bratislava Email skola@zscaba.edu.sk Telefón +421 2 20275595 Web www.zscaba.edupage.org

Základná škola s materskou školou na Cádrovej ulici je škola priam rodinného typu, kde sa všetci navzájom poznáme. Škola sa nachádza neďaleko centra mesta v mestskej časti Nové Mesto, časť Kramáre, iba kúsok od pohoria Malé Karpaty.

Čo ponúka naša škola?

Naša škola leží  v krásnom prostredí úbočia Malých Karpát, mestskej časti Bratislava – Nové Mesto – Kramáre. Naša škola má už dlhé roky tradíciu jazykovej a športovej školy. Umožňuje rozšírené vyučovanie anglického jazyka v povinnom vyučovaní od 1. ročníka a francúzskeho jazyka vo forme krúžku.  Jazykové znalosti si môžu žiaci rozširovať i v popoludňajších záujmových útvaroch, ktorých nám v tomto školskom roku pracuje aktívne 23. Od školského roku 2005/2006 žiaci navštevujú hodiny informatiky v povinnom vyučovaní.


Osemročnú tradíciu má na škole školské športové stredisko so zameraním na  tenis a od školského roku 2001/02 máme zriadené športové triedy so zameraním na volejbal – dievčatá /Slávia UK Bratislava / a  chlapci /VKP Bratislava/.


Aktívne sme zapojení do viacerých zaujímavých projektov :

Socrates v ZŠ, Socrates v MŠ/projekty zamerané na medzinárodnú spoluprácu/,

Zelená škola,

Otvorená škola,

Protidrogová volejbalová liga.

 

Žiaci našej školy vydávajú školský časopis „Cádrik“ a majú  možnosť zdokonaľovať sa v záujmových útvaroch s rôznym zameraním :

– športové vyžitie v školskom  klube – na novom multifunkčnom ihrisku –  tenis od najmenších,  pohybová príprava so zameraním na loptové hry – pod vedením bývalých športových reprezentantov

– práca s počítačom

– obľúbený tanečný krúžok –  od najmenších

– dramatický a výtvarný krúžok, konverzácia v anglickom a ruskom jazyku

– krúžok  – šikovné ručičky

EKO – krúžok

– nový šport – Florball

– bedmintonový a turistický krúžok

– hra na gitare, na klavíri, tamtamy

– účasť v školách prírode

– každoročne lyžiarsky kurz , základný plavecký výcvik

– možnosť navštevovať školskú knižnicu

 

V školskom klube detí

od 6,30hod. – do 17.30 hod. pod vedením kvalifikovaných vychovávateliek je zabezpečený aktívny oddych zameraný na športové, kultúrne a rekreačné vyžitie detí.

 

Naša škola sa každoročne podieľa na organizovaní veľkých medzinárodných športových podujatí ako napr.:

BRATISLAVA WINTER CUP – vo februári sa konal VIII. ročník – ide o hádzanársky turnaj, ktorého sa vždy zúčastní okolo 600 detí z viacerých štátov Európy /Poľsko, Rakúsko, Maďarsko, Česko, Slovinsko, Rusko, Srbsko, Litva, Nemecko, Taliansko, Chorvátsko, Ukrajina ../.

Všetky športové aktivity sa prejavujú v reprezentácii školy na okresných súťažiach, kde sa umiestňujeme na popredných miestach a v roku 2002 sme skončili na majstrovstvách republiky v hádzanej na 3. mieste a v roku 2007 vo volejbale tiež na 3. mieste.

 

Od septembra 2002 naša škola získala od MŠ SR projekt  INFOVEK, vďaka ktorému môžu žiaci a učitelia pri svojej práci plne využívať ponuku internetu. Vybavené sú dve učebne na výuku informatiky a v každej triede je počítač s prístupom na internet, televízor a video či DVD. Nová jazyková učebňa s dataprojektorom slúži na každodennú výuku jazykov.

Od školského roka 2007/08 vyučujeme slovenský jazyk frankofónne deti na I. a II. stupni, spoločne navštevujú školský klub detí, mávame spoločné výchovné hodiny, francúzski lektori učia v slovenských triedach.

 

Nízky počet detí v triedach (18,7) zabezpečuje kvalitný pedagogický proces, ktorí učia kvalifikovaní pedagógovia, čoho výsledkom sú prijatí žiaci z 9. ročníka na stredné školy v prvom kole.

 

Zdroj: www.zscaba.edupage.org