Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu

Adresa Hollého 8, 91701 Trnava Email stk.dn@truni.sk Telefón 033/ 55 14 834 Web www.stkdn.sk

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu

O konzervatóriu

Štúdium sa začína šiestym ročníkom základnej školy a končí sa maturitou. V dennom osemročnom štúdiu vychováva súkromné tanečné konzervatórium baletných a tanečných umelcov pre potrebu profesionálnych divadiel a umeleckých súborov. 

Na škole sa vyučujú:

– všetky všeobecnovzdelávacie predmety
– 1. – 4. ročník – v rozsahu, ktorý umožňuje prípadný prestup žiaka na inú strednú školu.
– cudzie jazyky: anglický, francúzsky
Odborné tanečné predmety:
– klasický tanec
– moderný tanec
– ľudový tanec
– charakterový tanec
– tanec s partnerom
– koncertná a scénická prax

Okrem klasického tanca zaujíma vo výučbe popredné miesto predmet moderný tanec, ktorý zahŕňa niekoľko tanečných techník (Graham, Limón, jazz, muzikálový tanec).
Osemročné štúdiu je ukončené maturitou, absolutóriom a právom používať titul „Diplomovaný umelec“ so skratkou „Dis.art.“

Absolventi našej školy majú:

– všestranné uplatnenie na javiskách domácich a zahraničných divadiel i tanečných skupín
– môžu ďalej študovať na vysokej škole

Stravovanie žiakov je zabezpečené v Trnavskej univerzite.
Žiaci majú možnosť ubytovania v internáte v Trnave.

 

Zdroj: http://www.stkdn.sk/

Zdroj: www.stkdn.sk