Súkromná základná škola Felix

Adresa Strečnianska 20, 85004 Bratislava Email info@skolafelix.sk Telefón +421 948697080 Web www.skolafelix.sk

Poslaním školy je pomôcť deťom vyrásť na dobrých, múdrych, sebavedomých a preto šťastných ľudí.

Poslanie školy

Poslaním školy je pomôcť deťom vyrásť na dobrých, múdrych, sebavedomých a preto šťastných ľudí.

 

Princípy školy

 • Deti sú prirodzene zvedavé. Nechávame ich, aby skúmali, vymýšľali, mýlili sa, hľadali a radovali sa z toho, na čo prišli. Podporme ich túžbu po poznatkoch.
 • Učíme deti vyjadrovať svoj názor a vypočuť si názor druhých. Učíme ich argumentovať, diskutovať, chápať druhých a viesť dialóg.
 • Dieťa sa stáva takým, za aké ho považujeme. Hľadáme v deťoch to pozitívne a chválime ho. Iba spokojné dieťa, ktoré má rado samé seba, môže byť v živote úspešné.
 • Učíme deti uplatňovať svoje vedomosti v reálnom živote, otvárame im oči a ukazujeme cesty, aby si sami mohli vybrať, kam budú smerovať.
 • Pokiaľ deti nebrzdíme, sú schopné urobiť aj viac, ako očakávame, dokonca viac, ako sme niekedy schopní a ochotní urobiť my. Podporujeme deti, aby nás prekonali, aby boli lepšími, ako sme my.
 • Čo dokáže urobiť dieťa, nesmie robiť učiteľ. Učiteľ je organizátorom vyučovania, vytvára podmienky pre činnosť detí.
 • Rodič je našim partnerom. Záleží nám na jeho názore. Rodič pozná svoje dieťa najlepšie a iba spoločná práca rodiča a učiteľa môže viesť k dobrým výsledkom.
 • Deti trávia v škole veľkú časť svojho života. Rodičia sa môžu spoľahnúť, že škola je pre ich deti bezpečným a podnecujúcim prostredím, v ktorom sa rozvíja ich inteligencia, tvorivosť a hravosť.
 • Učiteľ je človek, ktorý trávi s dieťaťom množstvo hodín a formuje ho. Preto musí mať vytvorené podmienky na tvorivú prácu, priestor na budovanie pozitívneho vzťahu s deťmi, čas a prostriedky na vlastné vzdelávanie.

 

Našou snahou je

 • poskytnúť rodičom modernú cestu výchovy a vzdelávania – výchovu múdrych, dobrých, aktívnych a preto šťastných detí,
 • pripraviť deti na reálny pracovný i osobný život a aktívne riešenie problémov,
 • osobným príkladom a poradenstvom napomáhať transformácii školstva smerom k humanizácii v oblasti výchovy a vzdelávania a smerom k profesionalizácii v oblasti riadenia škôl.

 

Metódy a formy práce v škole

V centre nášho záujmu je dieťa, nie učivo. Preto využívame prostriedky aktivizujúce dieťa: skupinovú prácu, prácu na projektoch – krátkodobých, ale aj niekoľkotýždňových, prezentačné činnosti. V našej škole vytvárame pozitívnu pracovnú atmosféru, bez strachu a obáv z vlastného zlyhania. Netvoríme školu pre deti, ale tvoríme školu spolu s deťmi. Deti sa aktívne podieľajú na organizácii vyučovania – dávame prednosť voľnému detskému prejavu pred drilom a memorovaním, podporujeme deti v ich objavovaní sveta cez zážitkové, hravé učenie. Vážime si vlastný názor detí, podporujeme ich snahu otvorene sa vyjadriť, učíme ich prijať otvorenú kritiku. Rozvíjame zdravý citový život detí – nebáť sa prejaviť svoje city, byť všímavý, citlivý na potreby svoje i druhých.

Preferujeme konštruktivistický prístup ku vzdelávaniu. Deti systematicky vedieme k tomu, aby k dieľčím poznatkom prichádzali postupným objavovaním. Ich aplikovaním sa deti učia prirodzene využívať objavené poznatky v praxi, sú viac motivované, majú záujem hľadať neštandardné riešenia každodenných situácií.

Naša škola uplatňuje prvky otvoreného vyučovania, čo nám umožňuje prijímanie a používanie metód a foriem rôznych koncepcií výchovy a vzdelávania podľa schopností učiteľov a potrieb detí:

 • námetové vyučovanie – predmety a činnosti dňa (týždňa) majú jednu ústrednú myšlienku, ktorá ich spája a dáva ich učeniu zmysel,
 • dramatická výchova – vyučovanie prebieha v predstieraných situáciách skutočného života, deťom je také učenie blízke a zvyšuje ich schopnosť koncentrácie a učenia sa,
 • práca s voľným textom – deti od prvého ročníka tvoria, kontrolujú, upravujú texty na preberanú tému a prezentujú ich ostatným spolužiakom,
 • metódy otvoreného vyučovania – učíme deti „učiť sa“ z encyklopédií, učebníc, počítačov: robiť si poznámky, premýšľať nad nimi, spracovať ich, plánovať si učenie, spoznávať svoj vlastný ideálny spôsob učenia sa,
 • kooperatívne vyučovanie – vyučovanie spoluprácou v skupinách: deti sa učia deliť si úlohy a prevziať zodpovednosť za vykonanú prácu, komunikovať s ostatnými, presadiť si vlastné myšlienky, ale aj podriadiť sa názoru väčšiny, spolupracovať s ostatnými,
 • zážitkové vyučovanie – vyučovanie v situáciách reálneho života podľa hesla: „Čo človek zažije, to si zapamätá najdlhšie“,
 • učenie hrou – učenie a tréning schopností detí vzdelávacími a výchovnými, spoločenskými, pohybovými, konštrukčnými hrami, voľnou hrou a hrou s predstavivosťou.

Zdroj: www.skolafelix.sk