Škôlka s úsmevom | Žilina

Adresa Materská škola Námestie J.Borodáča 7, 01008 Žilina Email mszilina@stonline.sk Telefón +421 41 52 53 233 Web www.skolkasusmevom.s

Naša materská škola sa stala členom Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR dňa 01.09.1997.

V rámci tohto projektu sa staráme o zdravie našich detí a vytvárame vhodné podmienky pre ich zdravý rozvoj, ako napríklad:

– dodržiavame pravidelný pitný režim

– jeden krát do mesiaca máme ovocno – zeleninové dni

– pri oslavách narodenín a menín nosia deti sušené ovocie alebo hrozienka

– deti od 4 rokov si v materskej škole umývajú zuby

– predškolské deti jedávajú príborom

– ponúkame rodičom recepty na šaláty, ktoré deti jedávajú v materskej škole.

– a iné…

Naša materská škola sa stala členom Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR dňa 01.09.1997.

V rámci tohto projektu sa staráme o zdravie našich detí a vytvárame vhodné podmienky pre ich zdravý rozvoj, ako napríklad:

– dodržiavame pravidelný pitný režim

– jeden krát do mesiaca máme ovocno – zeleninové dni

– pri oslavách narodenín a menín nosia deti sušené ovocie alebo hrozienka

– deti od 4 rokov si v materskej škole umývajú zuby

– predškolské deti jedávajú príborom

– ponúkame rodičom recepty na šaláty, ktoré deti jedávajú v materskej škole.

– a iné…

 

Všetky triedy boli nedávno moderne vymaľované. V každej triede je množstvo hračiek, didaktických (učebných) pomôcok a telovýchovných pomôcok, ktoré podľa možností neustále dokupujeme. Vo väčších triedach majú deti k dispozícii aj počítač s vedomostnými hrami určenými pre predškolské deti.

 

V štvrtej triede sú zaradené deti od 4 – 6 rokov, ktoré sa prihlásili do špecializovanej (slovensko – anglickej) triedy. Každý deň jednu hodinu denne tu vyučuje triedna učiteľka spolu s anglickou lektorkou Dankou Machútovou. Učenie prebieha hravou formou, prostredníctvom ktorej si deti veľmi dobre osvojujú cudzí jazyk a nadobúdajú bohatú anglickú slovnú zásobu.

Vyučovanie v tejto triede prebieha v súlade s osnovami pre materské školy, ktoré schválilo MŠ SR.

Podmienky:
Po prihlásení sa do tejto triedy sa záväzne platí 20 € mesačne. Z týchto peňazí sa platí anglická lektorka a anglické učebné pomôcky.

Prihlásiť sa môžete v marci u riaditeľky MŠ.

 

Ponúkame

 

1. Kvalitnú výchovno – vzdelávaciu prácu od kvalifikovaných pedagógov
2. Projektovú činnosť:
– Škola podporujúca zdravie
– Škôlka s úsmevom (školský vzdelávací program vytvorený podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0
– Lego – Dacta
– Adamko hravo – zdravo
– Krok za krokom
– Arómaterapia
3. Špecializovaná trieda s vyučovacím jazykom anglickým
4. Krúžkovú činnosť
5. Pravidelné divadelné predstavenia
6. Rôzne zaujímavé akcie pre deti a rodičov

Zdroj: www.skolkasusmevom.s