MŠ Ušiačik (BA – Dúbravka)

Adresa Ušiakova 1, 84101 Bratislava IV. - Dúbravka Email riaditel@msusiakova.eu Telefón 02 6436 6948 Web www.msusiakova.eu

Materská škola na Ušiakovej ulici v Bratislave je plnoorganizovanou školou, ktorej zriaďovateľom je Mestská časť hlavného mesta SR Bratislavy -Dúbravka.

Materská škola na Ušiakovej ulici v Bratislave je plnoorganizovanou školou, ktorej zriaďovateľom je Mestská časť hlavného mesta SR Bratislavy -Dúbravka. Zameranie je environmentálna výchova v kombinácii so zdravým životným štýlom. Krúžky: anglický jazyk, tanečný, výtvarný a hudobný.

Škola má štyri triedy, prislúchajúce priestory ku každej triede (šatňa, umyváreň s piatimi umývadlami a toaletami, prispôsobenými veku detí a napokon spálňa), vlastnú kuchyňu, areál s ihriskom, pieskoviskom a drevinami. V súčasnosti školu navštevuje 95 detí od 3 do 7 rokov. Kolektív tvorí osem kvalifikovaných učiteliek a šesť  zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku materskej školy.

 

Materská škola poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov, ako i deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu so stravou i bez stravy.

Materská škola je umiestnená v strede sídliska vzdialená 500 metrov od hlavnej komunikácie a obkolesená je veľkou záhradou v rozlohe 3 300 m2 . Záhrada je rozdelená na trávnatú plochu, na ktorej je možné prevádzať rôzne športovo-pohybové hry, pohybové a relaxačné cvičenia a na časť hraciu, kde sa nachádzajú štyri pieskoviská, preliezačka, detská šmýkačka a tri prevažovačky. Jej poloha umožňuje učiteľkám uskutočňovať vzdelávacie vychádzky pre deti. V bezprostrednej blízkosti je veľký športový areál, 1km je vzdialená železničná stanica Lamač, za Gymnáziom na Bilikovej ulici sú súkromné záhrady, 2 km je vzdialená Devínska Kobyla, kde je možné pozorovať flóru a faunu v chránenej prírodnej oblasti Slovenska.


Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti ponúka materská škola Ušiačik možnosť predplaveckej výchovy detí, korčuliarsky výcvik, rôzne výlety a exkurzie, oboznamovanie s cudzím jazykom (anglický), ale aj tanečný, výtvarný a hudobný odbor predškolskej prípravy Základnej umeleckej školy.

Organizujú sa rôzne exkurzie, environmentálne projekty, divadelné predstavenia, výlety a veľa zaujímavých podujatí. Medzi najobľúbenejšie patrí besiedka pre starých rodičov, MDD, Mikuláš, karneval, Deň matiek, Deň otcov, plavecký a korčuliarsky výcvik, návšteva múzea Ferdiša Kostku v Stupave, Dopravného múzea, ZOO, výlety na Bratislavský hrad , Červený Kameň a na farmu Humanita. Deti najstaršej vekovej skupiny chodia cvičiť do telocvične ZŠ a všetci si umývame zúbky.


Dlhodobou víziou je dobudovať interiér a exteriér materskej školy, podporovať u detí najstaršej vekovej skupiny počítačovú gramotnosť, podporovať pohybové aktivity a tak prispievať k výchove a vzdelávaniu zdravých, schopných, úspešných a najmä šťastných detí pripravených na plynulý prechod do základnej školy.

 

Materská škola Ušiačik je zriadená v účelovej budove. Prízemie tvorí vstupná hala a jedna trieda s príslušnými priestormi.
V zadnej časti prízemia sa nachádza: izolačka s WC, kabinety, sklady čistiacich prostriedkov, posteľnej bielizne, potravín, záhradného náradia. Na poschodí sú umiestnené dve triedy s príslušenstvom. Horná hala je využívaní na výučbu hudobnej výchovy a na výstavky pre deti. V zadnej časti na poschodí sa nachádza: jedáleň, kuchyňa, miestnosť pre chladničku pre školskú jedáleň, riaditeľňa, knižnica, miestnosť pre prevádzkových  zamestnancov, kancelária pre vedúcu školskej jedálne, chladnička s mikrovlnnou rúrou slúžiacou na ohrievanie stravy alergickým deťom.


Práva a povinnosti zákonných zástupcov dieťaťa

Zdroj: www.msusiakova.eu