MŠ Fraštecká | Hlohovec

Adresa Fraštacká 4 Hlohovec, Hlohovec Email ms.frastacka.hlohovec@gmail.com Telefón +421 33 74 217 15 Web www.msfrastacka.sk

Budova MŠ je zariadená novým a moderným nábytkom, rešpektujúcim hygienické a vekové osobitosti detí jednotlivých tried MŠ. MŠ má dostatok moderných učebných pomôcok, telovýchovného náradia a náčinia, audiovizuálnej a didaktickej techniky. Vo výchovno-vzdelávacej práci využívame počítače , CD a DVD nosiče a internet. V tomto školskom roku využívame k rozvíjaniu kompetencií 5-6 ročných detí interaktívne tabule.

Budova MŠ je  zariadená novým a moderným nábytkom, rešpektujúcim hygienické  a vekové osobitosti detí jednotlivých tried MŠ. MŠ má dostatok moderných učebných pomôcok, telovýchovného náradia a náčinia, audiovizuálnej a didaktickej  techniky. Vo výchovno-vzdelávacej práci využívame počítače , CD a DVD nosiče a internet. V tomto školskom roku využívame k rozvíjaniu kompetencií 5-6 ročných detí interaktívne tabule.

 

MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

Záujmové krúžky
1.Oboznamovanie detí s anglickým jazykom

  • Zoznamovanie so základmi anglického jazyka hravou formou s využívaním metodiky odporúčanej MŠ SR. Je určený deťom vo veku 5-6 rokov začiatočníkom a pokročilým deťom.

2. Krúžok  mažoretiek

  • V krúžku mažoretiek si deti  osvojujú estetické a rytmizované pohyby a techniku estetického držania tela, učia sa zosúladiť pohyby a celkový pohybový prejav s hudbou, uplatňovať rôzne tanečné prvky, cvalové poskoky, poskočný krok, otočky, úklony a pod. s využívaním rôzneho náradia a pomôcok. Je určený pre 4-6 ročné deti.

3.Krúžok brušných tancov

  • Krúžok je určený deťom 4-6 ročným. Prostredníctvom brušných tancov si deti zvyšujú sebavedomie a korigujú si nesprávne držanie tela. Tento tanec zlepšuje deťom náladu, prináša radosť a uvoľnenie.Netancuje sa podľa predpísanej šablóny, ale je to kombinácia improvizovaných prvkov tanca.

 

4. Krúžok cvičenia na FIT-lopte

  • Krúžok je určený deťom vo veku 4 – 6 rokov. Okrem radosti detí z pohybu cvičenie má na deti viaceré pozitívne účinky. Nie je to len forma uvoľnenia, ale v prvom rade pomáha k správnemu držaniu tela. Deti si na lopte precvičujú stabilitu, koordináciu, posilňujú sedacie, brušné a chrbtové svalstvo. Prebieha hravou formou  za počúvania rytmickej hudby, čím sa v nich zároveň prehlbuje zmysel pre rytmus, spolupráca a synchrónny pohyb.

 

5. Krúžok rozvíjania  pohybových zručností detí MŠ – športový

  • Krúžok je zameraný na rozvíjanie základných pohybových zručností detí v takých aktivitách ako sú futbal, hádzaná, atletika a pod. Je určený chlapcom 4 – 6 ročným.

 

Virtuálna prehliadka MŠ

Zdroj: www.msfrastacka.sk