Materská škola Turie

Materská škola pôsobí na území Obce Turie od roku 1948 a v priebehu týchto rokov sa v jej priestoroch stretla väčšina rodákov.

Materská škola Turie pôsobí na území obce ako dôležitý článok výchovy a vzdelávania detí a spoločensky sa podieľa na napredovaní života obyvateľov.

Poskytuje všestrannú starostlivosť o deti v rodinnej atmosfére a aktívne sa podieľa na zveľaďovaní kultúrnej a ekonomickej úrovne Obce Turie .

Upevňuje u detí národné povedomie, zdokonaľuje ich kompetencie potrebné pre život a včleňuje ich do spoločenského prostredia rodiska.

Materská škola vychováva a vzdeláva deti od 2,5 do 6 rokov podľa Školského vzdelávacieho programu: „Objavovanie tajomstiev“. Jeho súčasťou sú doplnkové aktivity, ktoré obohacujú pobyt detí v materskej škole a spríjemňujú im čas strávený s kolektívom materskej školy.

 

Školský vzdelávací program “ Objavovanie tajomstiev“

1. Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v Školskom vzdelávacom programe MŠ Turie

Cieľom a poslaním Školského vzdelávacieho programu MŠ Turie je v súčinnosti vonkajších a vnútorných faktorov vytvárať formou všestranného vzdelávania samostatne mysliacu, komunikatívnu a tvorivú osobnosť dieťaťa, pripravenú úspešne sa uplatniť v oblastiach spoločenského, politického a ekonomického života.

 

Poslaním   ŠKVP MŠ  Turie je výchova  k  hodnotám :

 

Čestnosť :

 • Byť čestný v  konaní .
 • Byť čestný pri rovnocennej partnerskej komunikácii.
 • Prostredníctvom čestného konania upevňovať hodnotový systém osobnosti.

 

Vzdelanosť :

 • Vzdelanosť zdokonaľovať prostredníctvom heruistických metód a alternatívnymi formami vzdelávania  Lego a  Krok za krokom.
 • Vzdelanosť rozvíjať zážitkovým učením a podieľaním sa na spoločenskom živote rodnej Obce Turie.
 • Byť vzdelaný pri oboznamovaní sa s AJ.
 • Byť vzdelaný na úrovni uplatňovania získaných kompetencií v živote a byť aktívny v prostredí konfrontácií a besied.
 • Byť vzdelaný v oblasti dopravnej výchovy.
 • Byť vzdelaný pri práci s multimediálnymi technológiami.

 

Tvorivosť :

 • Byť tvorivý pri hľadaní netradičných riešení a aktívne spolupracovať.
 • Byť tvorivý a experimentovať s témami a úlohami podľa vlastných predstáv.
 • Byť tvorivý vo využívaní prírodných zdrojov.

 

Byť šťastný :

 • Byť šťastný a cítiť bezpečie a istotu v prostredí materskej školy.
 • Byť šťastný a cítiť zdravé sebavedomie a hrdosť na svoj výkon.
 • Byť šťastný prostredníctvom upevňovania dobrého duševného zdravia a telesnej kultúry.
 • Byť šťastný dodržiavaním zdravého spôsobu života.
v  Materskej škole Turie bolo špecifikované jej zameranie :

 • Rozvíjanie regionálnej kultúry a povedomia o slovenských tradíciách  formou ľudových remesiel a tanca.
 • Zdokonaľovanie dramatického umenia s uplatňovaním spisovného slovenského jazyka pri prezentáciách v Obci Turie.
 • Praktické uplatňovanie kompetencií pri práci s počítačom.
 • Oboznamovanie sa s prírodným spoločenstvom formou projektov a v spolupráci s občianskymi združeniami.
 • Rozvíjanie gramotnosti pri oboznamovaní sa s AJ.
 • Aplikovanie alternatívnych spôsobov edukácie : Lego a Krok za krokom.
 • Prispôsobenie štruktúry výchovy a vzdelávania potrebám detí formou krúžkovej činnosti.
 • Upevňovanie získaných kompetencií prostredníctvom dlhodobých projektov:

 

1. Adamko– hravo , zdravo. 5-6 ročné deti, celoslovenský projekt

Projekt sa zameriava na rozvoj kompetencií v oblasti zdravého životného štýlu a rozvíja citlivosť na prírodné prostredie. Formou krátkych príbehov a edukačných úloh v motivačnom liste dbá na rozvíjanie základných spoločenských noriem správania a konania. Je organizovaný formou krúžkovej činnosti.

2. Oboznamovanie sa s AJ, 4-6 ročné deti, interný projekt

Výučba cudzieho jazyka je pravidelne uskutočňovaná lektorkou a prostredníctvom stretnutí 1x za týždeň ponúka možnosť deťom zvládnuť elementárne znalosti anglického jazyka. Činnosť lektorky je spoplatnená.

3. Rozvíjanie interaktívneho IKT vzdelávania 3-6 ročné deti, interný projekt

Zdokonaľovanie zručností pri práci s počítačom je realizované formou edukačných aktivít a deti pracujú s detskými edukačnými programami schválenými MŠ SR, ktoré sú obsahovo zamerané na rozvoj poznatkového systému z rôznych oblastí.

4. Kolovrátok 3-6 ročné deti – regionálna výchova, celoslovenský projekt

V spolupráci so sekciou regionálnej výchovy pod záštitou Spoločnosti pre predškolskú výchovu sa deti pravidelne zúčastňujú vystúpení z oblasti rozvoja ľudových tradícií a prezentujú sa literárno-dramatickým pásmom a účasťou na interaktívnych výstavách. Súčasťou sú tiež aktivity, v ktorom sa oboznamujú s rôznymi kreatívnymi technikami slovenskej ľudovej kultúry.

5. Detský časopis : Turianček, regionálny projekt

Pravidelne ročne distribuujeme v materskej škole detský časopis, ktorý je k dispozícii rodičom detí a širokej verejnosti. Poskytuje prierez činnosťami v kalendárnom roku a spoločne s deťmi vyberáme materiál pri jeho zostavovaní. Detský časopis je finančne podporovaný rodičmi detí.

6. Prežívanie Vianočných sviatkov, interný projekt

Projekt je zameraný na upevňovanie rodinných väzieb, na oboznamovanie sa s tradíciami Vianoc a tvoria ho rôzne aktivity. V čase realizácie pečieme a zdobíme medovníky, vytvárame ikebany a v závere uskutočňujeme slávnosť spojenú s Vianočnou burzou.

7. Jarné prebúdzanie – starostlivosť o  plodiny, interný projekt

Projekt rozvíja elementárne poznatky a enviromentálne cítenie. Deti sa zapájajú do aktivít spojených s výsadbou a údržbou drevín a plodín na školskom dvore. Pozorujú zákonitosti prírody a sledujú zmeny na rastlinách. Vypestované plodiny využívajú v činnostiach v materskej škole a pri tvorivých činnostiach.

8. Plavecký výcvik – predplavecká príprava, interný projekt

5-6 ročné deti sa prostredníctvom pohybových aktivít vo vode učia odbúravať strach z vody a učia sa základné plavecké návyky. Kurz je realizovaný v spolupráci s firmou Nereus v Žiline a deťom sa venujú profesionálne plavecké trénerky. Je v trvaní 10 vyučovacích hodín a platbu za výučbu realizuje pre predškolákov Obec Turie, zriaďovateľ MŠ Turie.

9. E-twinningová spolupráca – partnerské projekty cez internet, medzinárodný projekt

Materská škola Turie je zapojená v spoločenstve etwinningových projektov a školských partnerstiev, ktoré realizuje prostredníctvom webovej stránky. Realizujeme s partnermi zo zahraničia projekty zamerané na rozvoj enviromentálnej kultúry, predškolského vzdelávania a sociálnych multikultúrnych vzťahov.

10. Rozvíjanie rannej čitateľskej a pisateľskej gramotnosti – interný projekt

Deti majú príležitosť osvojením si rannej čitateľskej a pisateľskej gramotnosti pripraviť sa na vstup do ZŠ, adaptujú sa na nové učebné požiadavky. Rozvíjajú rozlišovaciu schopnosť, komunikačné a grafomotorické zručnosti.

11. Rytmické krôčky – interný projekt

Pracovníci ZUŠ učia 4-6 deti základy hudobnej kultúry, rytmické cvičenia a náuku o hudbe prostredníctvom pohybových aktivít , rytmizáciou a hrou na zobcovú flautu.

 

 

Zdroj: www.msturie.webnode.sk