Materská škola Stráňavy

Adresa Športovcov 342, 013 Stráňavy Email ms.stranavy@pobox.sk Telefón +421 41 59 66 319 Web www.zsstranavy.edupage.org

…dnes hrou objavujeme svet okolo nás, zajtra budeme tvoriť budúcnosť…

Materská škola v Stráňavách je obklopená horami a sídli v účelovej jednoposchodovej budove v centre obce. Prízemie budovy tvorí vstupná chodba, sociálne zariadenie, školská jedáleň s príslušnými priestormi, dve kancelárie a sklad. Na poschodí sú tri triedy, spálňa, sociálne zariadenie a chodba, ktorá slúži aj ako šatňa. Vonkajší areál tvorí školská záhrada, dopravné a detské ihrisko.

 

Deťom poskytujeme celodenné a poldenné predprimárne vzdelávanie v troch triedach podľa veku dieťaťa (3 až 4 ročné, 4 až 5 ročné a 5 až 6 ročné), ako aj deťom s odloženou školskou dochádzkou.

 

Našim hlavným zámerom je odovzdávať a sprostredkovávať deťom základné životné skúsenosti v prirodzenom prostredí cestou výchovy a vzdelávania, ktoré je založené na princípe uspokojovania individuálnych potrieb a záujmov dieťaťa. Ďalej rozvíjame a podporujeme samostatnosť, zdravé sebavedomie a tvorivosť detí.

Pracujeme podľa štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, poskytujeme deťom štandardnú i nadštandardnú starostlivosť formou rôznych aktivít. Uprednostňujeme rozvoj zmyslového vnímania ako základu prirodzeného poznávania. Venujeme sa prevencii chybnej výslovnosti detí. Sme súčasťou projektu Škola podporujúca zdravie, projektom environmentálnej výchovy zas vedieme deti k ochrane životného prostredia a pestujeme v deťoch pozitívny vzťah ku kultúre a ľudovým tradíciám.

 

Z našich aktivít:
šarkaniáda, tekvicový deň s lampiónovým sprievodom, návštevy Bábkového divadla v materskej škole a v Žiline, návšteva Mikuláša,  Vianočná besiedka, Ples materskej školy, karneval, vedomostný Kvíz predškolákov, Vítanie jari, výlet do ZOO, besiedka ku Dňu matiek, rozlúčka predškolákov, športové popoludnia, hudobno-pohybové aktivity, Rozprávková noc, prezentácia detí s kultúrnym programom na rôznych kultúrnospoločenských akciách v obci. V roku 2008  sme pripravili oslavy 60. výročia založenia materskej školy v našej obci.

Zdroj: www.zsstranavy.edupage.org