Materská škola Slovanská | Púchov

Adresa Slovanská 23 Púchov, Púchov Email slovanska@skolkapuchov.sk Telefón 042/4331587 Web www.skolkapuchov.sk

Naša materská škola je súčasťou spoločného zariadenia : Základná škola s materskou školou Slovanská. Cieľom našej pedagogickej práce je vytvoriť pre všetky deti príjemné a podnetné prostredie rodinného typu,kde je vo vzájomnej náväznosti spokojnosť dieťaťa a jeho rodiča.

Dvojtriedna materská škola ponúka :

 

 • celodennú starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • kvalifikovaný pedagogický personál
 • rodinný charakter materskej školy
 • upravený,priestorný areál školy,plný zelene
 • stravovanie podľa požiadaviek zdravej výživy

Cieľom našej pedagogickej práce je vytvoriť pre všetky deti príjemné a podnetné prostredie rodinného
typu,kde je vo vzájomnej náväznosti spokojnosť dieťaťa a jeho rodiča.

Výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu Rok a jeho podoby v materskej škole,s cieľom dosiahnuť optimálnu pripravenosť detí na školské vzdelávanie a plynulý prechod do 1.roč.základnej školy:

 • rozvíjanie jednotlivých kompetencií detí
 • environmentálnu výchovu
 • výchovu k zdravému život.štýlu
 • pestrý výber výtvarných a pracovných činností
 • práca s PC
 • program Adamko…
 • široký výber pohybových činností a hier
 • súťaže a hry
 • prezentácia tvorivosti a schopností detí na verejnosti
 • vystúpenia pre rodičov a ostatnú verejnosť
 • odborné pedag.poradenstvo a možnosť zapožičiavania odbornej literatúry

Zdroj: www.skolkapuchov.sk