Materská škola Rakovice

Dodržiavame, uplatňujeme a chránime práva dieťaťa. Vytvárame v našej materskej škole priaznivú sociálno-emociálnu klímu, podnetné prostredie, kladieme dôraz na celkovú kultúru materskej školy. Cieľom našej materskej školy je šťastné, spokojné, veselé a múdre dieťa a spokojní rodičia.

Naša materská škola je dvojtriedna materská škola. Obe triedy zabezpečujú celodennú výchovu a vzdelávanie. Umožňujeme ale i poldennú výchovu a vzdelávanie. Materská škola má veľmi výhodnú polohu priamo v strede obce. Súčasťou školy je aj rozsiahly dvor s množstvom zelene, listnatých a ihličnatých stromov a malým ovocným sadom. Celá plocha je zatrávnená. Dvor je vybavený aj zariadením na pohybové a relaxačné aktivity detí, ako sú preliezačky, veľký a malý kolotoč, preliezací tunel, hojdačky, pieskovisko. Rozsiahly dvor nám umožňuje realizovať vonku množstvo aktivít a v letnom období aj edukačné aktivity a využívame aj veľký nafukovací bazén.

 

Vybavenosť materskej školy je na veľmi dobrej úrovni.

  • V prvej budove je šatňa pre deti, kuchyňa, jedáleň, moderná umyváreň a toalety pre deti materskej školy, veľká a malá trieda pre deti 4-6 ročné. V tejto triede je aj počítačový kútik, ktorý využívajú vo výchovno-vzdelávacích aktivitách.
  • V druhej, novej budove je trieda pre deti 3-4 ročné a spoločná spálňa pre deti.
  • Obe triedy sú vybavené moderným, účelovým nábytkom, množstvom hračiek a učebných pomôcok, audiovizuálnou technikou. V oboch triedach je zriadený aj čitateľský kútik pre deti.

 

Materská škola je držiteľom certifikátu „Materská škola s environmentálnym zameraním“ a vedie výchovu a vzdelávanie detí v súlade so školským vzdelávacím programom „Spolu poznávajme svet“.

 

V materskej škole deti 5-6 ročné môžu navštevovať krúžok „Veselá angličtina“.

 

Organizujeme veľa mimoškolských aktivít pre deti ale i pre rodičov a deti, ako sú: tvorivé dielne s rodičmi, športový deň s rodičmi, rozlúčka so školským rokom a opekačka spolu s rodičmi, deň otvorených dverí, deň matiek, vianočná akadémia, veselé tekvičky, halloweenský pochod obcou, s programom vystupujeme aj pre dôchodcov.

 

Aktivity organizované pre deti sú pestré, tvorivé, kreatívne, ako napríklad: deň s mojou obľúbenou knižkou, deň s mojou obľúbenou hračkou, predĺžené turistické vychádzky, športový týždeň v MŠ, zapájame sa do rôznych súťaží, farebné dni pre deti /zelený, hnedý, žltý, červený…/, deň zdravej výživy, projekt „Veselé zúbky“, deň mlieka, týždeň zimných radovánok, karneval, vianočná slávnosť, pomáhame vtáčikom v zime, usporadúvame výstavky kníh, zapájame sa do Dňa narcisov, organizujeme vedomostnú olympiádu pre deti, navštevujeme v máji kamarátov v prvom ročníku ZŠ, celodenný výlet pre deti, plavecký výcvik pre deti, poldenné výlety, tablo pre deti, rozprávkovo súťažnú hru pre deti, oslavu MDD, minifutbalový zápas, rozprávkovo – súťažná hra s environmentálnym zameraním „Čarovná príroda s Dankou Vrankou“ a iné.

 

Dodržiavame, uplatňujeme a chránime práva dieťaťa. Vytvárame v našej materskej škole priaznivú sociálno-emociálnu klímu, podnetné prostredie, kladieme dôraz na celkovú kultúru materskej školy.

 

Cieľom našej materskej školy je šťastné, spokojné, veselé a múdre dieťa a spokojní rodičia.


Zdroj: www.zssmsrakovice.edupage.org