Materská škola Požiarna 1291/26 | Púchov

Adresa Požiarna 26 Púchov, Púchov Email jarmila.rolincova@inmail.sk Telefón +421905317762 Web www.skolkapuchov.sk

MŠ poskytuje celodennú výchovu a predprimárne vzdelávanie deťom spravidla vo veku od 3-6 rokov, integrovaným deťom, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Na požiadanie rodičov umožňuje poldenný alebo aj kratší pobyt.

Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch od 5.45 do 15.30 hod. Je trojtriedna s kapacitou 71 detí.

 

MŠ poskytuje celodennú výchovu a predprimárne vzdelávanie deťom spravidla vo veku od 3-6 rokov, integrovaným deťom, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Na požiadanie rodičov umožňuje poldenný alebo aj kratší pobyt.

 

V MŠ sa pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Od jari do zimy“.

Obsahuje:

  • hry a hrové činnosti,
  • pohybové a relaxačné cvičenie,
  • edukačné aktivity,
  • pobyt vonku,
  • odpočinok
  • a činnosti zabezpečujúce životosprávu.

 

Prioritou pri plnení cieľov je spolupráca s rodinou. Spoločné posedenia spojené s kultúrnym vystúpením detí bývajú pravidelnými aktivitami v MŠ/Deň úcty k starším, Mikuláš, Fašiangový karneval, Deň matiek, Deň detí, Rozlúčka s predškolákmi/. Dôraz kladieme aj na logopedickú starostlivosť a tvorivosť pri práci s legom.

 

Krúžky:

  • Piltes
  • Anglický jazyk

 

Organizujeme plavecký výcvik, korčuliarsky výcvik a týždenný pobyt detí v škole prírode. Školu často navštevujú rôzni umelci s divadelnými, koncertnými alebo tanečnými predstaveniami. Deti sa zúčastňujú aj výtvarných, športových, talentových a iných súťaží.

 

Škola je zapojená do projektov „Adamko – hravo, zdravo“, „Slniečkové deti“, „Školské mlieko a školské ovocie“.

 

Materská škola má veľkú spoločenskú miestnosť, ktorá sa využíva ako telocvičňa na pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity, krúžok Pilates a kultúrne aktivity detí a rodičov.  MŠ je dobre vybavená učebnými pomôckami. Školská knižnica je pravidelne dopĺňaná aktuálnou certifikovanou metodickou a detskou literatúrou, encyklopédiami a literatúrou na krúžok anglického jazyka. Triedy majú televízory, počítače, mikrosystémy a DVD prehrávače. Do triedy predškolákov sme za pomoci rodičov zakúpili novú interaktívnu tabuľu.

 

Školský dvor je doplňovaný novými exteriérovými hracími prvkami. Obnovuje sa interiérové vybavenie a technologické zariadenie v kuchyni MŠ.

 

Na realizovanie pravidelného pitného režimu slúži pre deti a rodičov prenajatý prístroj na vodu od spoločnosti Aqua, s. r. o., Košice.

Zdroj: www.skolkapuchov.sk