Materská škola Poľovnícka 12 | Nové Mesto nad Váhom

Adresa Poľovnícka 12 Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom Email mspolovnicka@azet.sk Telefón 032/748 4485 Web www.materskaskolanmnv.sk

Materská škola je 6.triedna. V 6.triedach poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šesť rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom integrovaným.V materskej škole je školský špeciálny pedagóg.

Materská škola je 6.triedna. V 6.triedach poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šesť rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom integrovaným.V materskej škole je školský špeciálny pedagóg.

 

uskutočňujeme výchovu a vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu ,,Škola hrou“.
Hlavným cieľom vzdelávania je optimálna perceptuálno-motorická, kognitívna, a citovo-sociálna úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a život v spoločnosti.

 

Poskytujeme:

 • špeciálno-pedagogické služby a poradenstvo pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich integráciu do intaktných tried,
 • edukačné aktivity zameriavame na rozvíjanie komunikačných kompetencií,
 • obohacujeme výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky,
 • poskytujeme výučbu anglického jazyka kvalifikovaným lektorom, rozvíjame pohybové schopnosti detí v tanečnom krúžku,
 • zabezpečujeme rozvoj počítačovej gramotnosti , využívame IKT, detské edukačné softvéry

Ponúkame:

 

Odbornú individuálnu špeciálno – pedagogickú starostlivosť o deti predškolského veku so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (od 2 – 8 r.)

 • s mentálnym postihnutím
 • s telesným postihnutím
 • s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • s poruchami zraku, sluchu
 • s poruchami správania
 • s kombinovanými poruchami

Liečebno – pedagogické terapie:

 • arteterapia
 • muzikoterapia
 • dramatoterapia
 • terapia hrou

 

Mesačný poplatok sa stanovuje na 13,00 EUR

Príspevok na úhradu nákladov na jedlo:

 • obed…….0,68 EUR
 • desiata….0,28 EUR
 • olovrant0,23 EUR

 

 

 


Zdroj: www.materskaskolanmnv.sk