Materská škola Lienka | Púchov

Adresa Ul. 1. mája 1348/28 Púchov, Púchov Email 1maja@skolkapuchov.sk Telefón 042/4631202 Web www.skolapuchov.sk

Naša materská škola je dvojtriedna a nachádza sa v sídliskovej časti mesta Púchov.V zhľadom na našu veľkosť sme materskou školou rodinného typu, čo sa odráža i v komunikácií s rodičmi naších detí i ďalšími rodinnými príslušníkmi.

Naša materská škola je dvojtriedna a nachádza sa v  sídliskovej časti mesta Púchov.V zhľadom na našu veľkosť sme materskou školou rodinného typu, čo sa odráža i v komunikácií s rodičmi naších detí i ďalšími rodinnými príslušníkmi.


MŠ Lienka

 • celodennú starostlivosť  od 6,00 – 15,30 hod
 • prijatie detí vo veku od 3 – do 6 rokov a detí s OŠD
 • kvalifikovaný pedagogický personál
 • príjemné rodinné prostredie
 • bezpečný športový areál
 • kvalitnú   predprimárnu   prípravu detí,   podľa   Štátneho   vzdelávacieho  programu ISCED 0
 • rešpektovanie vekových osobitostí detí
 • plnohodnotnú  celodennú vyváženú  stravu
 • poskytuje ponuku výučby Anglického jazyka
 • poskytuje edukačné poradenstvo poradenstvo rodičom naších detí
 • spoluprácu s logopédom, a CPPPaP(centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Púchov)

Program školy

 • humanistické prvky vo výchove
 • realizácia mediálneho projektu podporujúceho zdravie „ADAMKO hravo- zdravo“
 • environmentálna výchova zameraná na ochranu prírody a separáciu odpadov
 • odborná práca s učebňou LEGO-DACTA
 • výučba cudzieho jazyka
 • rozvíjanie spolupráce rodiny a školy (možnosť rodičov zapojiť sa do života MŠ)
 • silné estetické pôsobenie zariadenia interiéru MŠ s charakterom ročných období
 • široká ponuka materiálu na výtvarné a pracovné činnosti, pokusy a experimenty
 • realizácia projektu Bezpečná škôlka
 • aktívne sa zapájame do výtvarných a športových súťaží
 • pravidelne sa podielame na kultúrnych programoch v spolupráci s mestom  Púchov


Zdroj: www.skolapuchov.sk