Materská škola Gemerská | Žilina

Adresa Materská škola Gemerská ul. č. 1772, 01008 Žilina Email msgemerska@mail.t-com.sk Telefón +421 41 52 520 44 Web www.msgemerska.szm.com

Materská škola je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je Mesto Žilina.

Charakteristika materskej školy

Materská škola má štyri triedy, s kapacitou pre 96 detí. Poskytujeme celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytujeme i možnosť poldenného pobytu v MŠ.

Materská škola je účelové zariadenie pavilónového typu s prízemím a poschodím s kompletným príslušenstvom pre deti v dvoch pavilónoch. Tretí pavilón je hospodársky s vlastnou vývarovňou a ostatnými hospodárskymi priestormi.

Prevádzka materskej školy

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:20 hodiny do 16:20 hodiny denne. Konzultačné hodiny pre rodičov:

• párny týždeň od 10:00 do 12:30 hodiny

• nepárny týždeň od 10:00 do 11:30 hodiny

Konzultácie možno dohodnúť osobne alebo na tel. čísle 041/52 520 44

Čas prevádzky materskej školy sa prerokúva s rodičmi vždy na začiatku školského roka, dĺžku prevádzky schvaľujú rodičia.

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená. Po dohode so zriaďovateľom, Mestom Žilina – Odborom školstva a mládeže – OŠaM, materská škola oznámi náhradnú MŠ, ktorú môže dieťa navštevovať. Informácie sa dozvedia rodičia 2 mesiace vopred.

 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa organizuje v súlade so Štátnym vzdelávacím programom MŠ SR ISCED 0 pre predprimárne vzdelávanie a Školským vzdelávacím programom: „Zvedavé slniečko“, v rôznych organizačných formách denného poriadku v MŠ a to edukačných aktivitách a hrách, pohybových činnostiach a cvičeniach, pobyte vonku, záujmových činnostiach a projektových aktivitách.

 

Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci školy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, zákonmi, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky MŠ. Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí zodpovedajú pedagogickí pracovníci aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

 

Zdroj: www.msgemerska.szm.com