Materská škola Dostojevského | Bytča

Adresa Materská škola – Ulica Dostojevského 933/5, Bytča Email msdostojevského@gmail.com Telefón +421 41 553 3164 Web www.hravozdravo.webnode.sk

„Celý rok sa chceme hrať, nové veci poznávať, pozývame detičky do tej našej školičky.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

 

Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu ,,Hravo-zdravo“ vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania.

 

Materská škola je 7 – triedna. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom  vo veku od troch, v prípade voľného miesta aj od 2,5 roka, do  šesť  rokov a  deťom  s  odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

 

Materská škola je umiestnená v účelovej budove, má tri pavilóny. Prízemie I. pavilóna tvoria 2 vstupné chodby so samostatnými vchodmi. V pavilóne sú umiestnené: vstupná hala A –  trieda ,,Včielky“, vstupná hala B- na prízemí – trieda ,,Hviezdičky“ a na poschodí trieda ,,Slniečka“ s príslušnými priestormi, miestnosťami a s príslušenstvom pre prevádzkových pracovníkov. V II. pavilóne – vstupná chodba C na prízemí sú umiestnené: trieda ,,Lienky“a  trieda ,,Kuriatka“ s príslušnými priestormi. Na poschodí sa nachádza trieda ,,Motýliky“ a trieda ,,Žabky“ s taktiež účelovými miestnosťami. Pri triedach sú malé kuchynky, ktoré slúžia na vydávanie stravy. V  III. pavilóne- tzv. hospodárskeho – vstupná chodba D- v suteréne sa nachádza kotolňa, pivnice a príslušné sklady. Na prízemí je miestnosť pre odborného zamestnanca školského úradu Bytča, kuchyňa v ktorej sa pripravujú raňajky, olovrant, delí sa hlavné jedlo, sklad na čistiace pomôcky, šatňa pre kuchárky a prevádzkových zamestnancov, hygienické priestory. Na poschodí je  riaditeľňa MŠ, zasadačka, miestnosť na krúžky pre deti MŠ, práčovňa, sklad na pomôcky.

 

Školská záhrada je veľká, priestranná s množstvom zelene, stromov, záhonmi ruží. V prednej časti je veľké pieskovisko, a trávnatá plocha s detskou šmykľavkou, preliezkami, domčekom, hojdacím  mostíkom, vláčikom, 4 pružinovými hojdačkami.

V zadnej časti sa nachádza detské dopravné ihrisko, ktoré má vyasfaltovanú plochu, 1 pieskovisko rozdelené na dve menšie a trávnatú plochu s preliezačkami, zemeguľou, detskou šmykľavkou a menším kopcom, ktoré sa dobre využíva hlavne v zime na sánkovačku.

Tretie pieskovisko sa nachádza pred hospodárskym pavilónom.


MŠ  je v prevádzke v pracovných dňoch: od  6,oo hod. do  16,00  hod.

Zdroj: www.hravozdravo.webnode.sk