Materská škola Dohňany

Materská škola v Dohňanoch je dedinská, dvojtriedna, s celodennou starostlivosťou. Dochádzajú do nej deti z častí obce : Dohňany, Zbora a Mostište.

Materská škola v Dohňanoch je dedinská, dvojtriedna, s celodennou starostlivosťou. Dochádzajú do nej deti z častí obce : Dohňany, Zbora a Mostište.

 

Čo materská škola deťom ponúka :

 • predprimárne vzdelávanie detí vo veľmi peknom, estetickom a modernom prostredí
 • celodennú, alebo poldennú starostlivosť o dieťa
 • zaškolenie detí a kvalitnú prípravu detí na vstup do 1. ročníka ZŠ
 • hry detí s novými, motivačnými hračkami
 • spoluprácu s CVČ a ZUŠ – objavovanie talentov
 • možnosť pracovať s počítačom, základy vyučovania informatiky
 • vyučovanie anglického jazyka kvalifikovanou lektorkou
 • rozvíjanie osobnosti dieťaťa ako jedinečnej
 • plavecký výcvik pre deti
 • divadelné, športové, hudobné a iné kultúrne podujatia pre deti
 • pekný, kvalifikovaný a odborný prístup zamestnancov ZŠ s MŠ v Dohňanoch
 • kvalitné a racionálne stravovanie v školskej jedálni

Prevádzka MŠ je od 6.00 hod do 15.30 hod.

 

UČEBNÉ OSNOVY –OBSAHOVÉ CELKY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU„ZVEDAVÝ VLÁČIK“

 

Predškolská výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje počas celého pobytu dieťaťa v materskej škole. Prostredníctvom programu Zvedavý vláčik nenásilne včleňujeme dieťa do kolektívu, a učí pravidlá spolunažívania. Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich, je dostatočne pružné, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. Poskytuje priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný pobyt dieťaťa v materskej škole, vytvára časový priestor na hru a učenie dieťaťa. Je rozpracované vo forme: denného poriadku. Jeho súčasťou sú:

 • hry a hrové činnosti
 • pohybové a relaxačné cvičenia
 • edukačné aktivity
 • pobyt vonku
 • odpočinok
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu

Zdroj: www.zsdohnany.sk