Materská škola Dechtice

Pomôž mi, aby som to urobil sám.
Maria Montessori

Materská škola Dechtice sa zameriava na:

 • rozvoj vedomostí, zručností a návykov detí. Vo svojej metodike pracujeme prostredníctvom zážitkového učenia, pokusov a experimentov. Prostredníctvom osnov a plánov sa učiteľky snažia hrovou formou pripraviť deti na ďalší stupeň vzdelávania.
 • rozšírenie poznatkového systému a emocionaliti detí o regionálne vedomosti (fauna, flóra, ľudové tradície),
 • kladné socio-emocionálne zmýšľanie, chceme deťom poskytnúť radostné a podnetné prostredie.
 • poskytovanie rovnakých možností deťom vo všetkých spektrách výchovy a vzdelávania sa na vyrovnanie rozdielov vychádzajúcich z rodinného prostredia
 • organizovanie spoločných akcií s rodinami a zapájanímsa rodín do aktívneho diania v živote ich detí nielen doma , ale i v materskej škole
 • rozvoj tvorivosti detí realizovaním výtvarných, technických a literárno –dramatických aktivít s cieľom zažiť pocit úspechu

 

Počítačový krúžok

 

Cieľ krúžku:

 • Rozvíjať elementárne počítačové zručnosti.
 • Zvládnuť ovládanie základných funkcií v programoch Skicár a Word.
 • Rozvíjať informačné kompetencie detí.
 • Pracovať s detskými edukačnými softvérmi.
 • Netradičnými formami práce motivovať deti k získavaniu nových informácií.
 • Podnecovať pozitívny vzťah k danej činnosti.
 • Podporovať detskú zvedavosť, predstavivosť.
 • Rozvíjať motoriku a koordináciu zraku a ruky.
 • Posilňovať skupinovú činnosť.

Literárno-dramatický krúžok

 

Cieľ krúžku:

 • Utvárať literárne povedomie detí, rozvíjať detské tvorivé aktivity
 • interpretácia ľudovej a autorskej poézie
 • dramatizácia literárnych predlôh

Výtvarný krúžok

 

Činnosť krúžku je zameraná na rozvoj estetického vnímania detí, fantázie, tvorivých schopností. Každé dieťa bude mať možnosť vyskúšať si prácu rôznymi výtvarnými technikami, oboznámia sa s tradičnými ale i novými výtvarnými technikami. Priebeh celého krúžku bude realizovaný jednoduchou hravou formou. Deti zažijú mnoho tvorivej zábavy.

Zdroj: www.msdechtice.webaster.sk