Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella

Adresa Dukelských hrdinov 1298/21/A , 965 01 Žiar nad Hronom Email info@planetarium.sk Telefón 045 – 6700 888 Web www.planetarium.sk

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella (ďalej len KHaP) je kultúrno-výchovné zariadenie prírodovedného charakteru, šíriace poznatky z odboru astronómie a príbuzných prírodných a technických vied. Rozvíja záujmovú činnosť a mimoškolské vzdelávanie. Jeho organizačné súčasti sú Hvezdáreň v Banskej Bystrici a Hvezdáreň v Rimavskej Sobote. Zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj.

Hlavným cieľom je formovanie vedeckého poznania, rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírode, zvyšovanie všeobecného, odborného a kultúrneho vzdelania občanov, predovšetkým detí a mládeže. Pôsobenie organizácie sa sústredí na región stredného Pohronia. Mnohé aktivity však majú nadregionálny až celoslovenský dosah.

Paleta ponúkaných programov zahŕňa tematické programy pre školské exkurzie, širokú verejnosť i záujmové krúžky. Sú zložené z demonštrácie astronomických úkazov na umelej oblohe planetária, populárno-vedeckých a odborných prednášok, besied, premietania filmov a audiovizuálnych pásiem, videoprojekcií či pozorovania nebeských telies a úkazov na dennej i nočnej oblohe pomocou astronomickej optiky.

KHaP vykonáva tiež poradenskú, konzultačnú a publikačnú činnosť v predmetných oblastiach. Sústreďuje sa na astronomické krúžky, voľnočasových astronómov, odbory školstva a kultúry v regióne a študentov so seminárnymi či diplomovými prácami.

Odborno-pozorovateľská činnosť je zameraná na základné a doplnkové pozorovacie programy, spracovanie, vyhodnotenie a publikovanie pozorovaní. KHaP udržuje a rozvíja spoluprácu s astronomickými subjektmi na Slovensku, Slovenskou ústrednou hvezdárňou, Astronomickým ústavom SAV, Astronomickým ústavom ČAV, Slovenskou astronomickou spoločnosťou, Českou astronomickou spoločnosťou, Slovenským hydrometeorologickým ústavom, Slovenským zväzom astronómov, školami všetkých stupňov ako aj s ostatnými inštitúciami v celej republike i mimo nej.

HVIEZDNA SÁLA

Hlavnou dominantou našich priestorov je planetárium alebo Hviezdna sála s kapacitou 56 miest a sférickou projekčnou plochou s priemerom 10 metrov. Donedávna bol vybavený optomechanickým projekčným prístrojom Zeiss Klein Planetarium 2P, vyrobeným nemeckým optickým koncernom Carl Zeiss Jena.

V súčasnosti je sála plne digitalizovaná a návštevníkom ponúka na Slovensku jedinečné priblíženie diania na svetovej sfére a premietanie filmov s astronomickou tematikou prostredníctvom dvoch projektorov v režime „fulldome“ a v rozlíšení 4K. Obraz na projekčnej ploche je zložený z viac ako 10 miliónov obrazových bodov. Systém planetária dokáže simulovať pohľad na oblohu z ktoréhokoľvek miesta na Zemi, spojnice hviezd v súhvezdiach a ich mytológiu, priblíženie vybraných objektov vzdialeného vesmíru, detaily povrchov telies slnečnej sústavy a mnoho iného. Sála je po obvode vybavená dizajnovým osvetlením a modernou audio sústavou na reprodukciu zvuku.

Planetárium je využívané nielen ako zážitková forma popularizácie astronómie, ale aj ako edukatívny nástroj pri výuke žiakov a študentov prenikajúcich do tajov orientácie na oblohe, zákonitostí priebehu zmien dňa a noci, či špecifikách pohybov telies po svetovej sfére na rôznych miestach zemského povrchu.

HVEZDÁREŇ

Astronomická pozorovateľňa ukrýva hlavný ďalekohľad Maksutov-Cassegrain TEC s priemerom zrkadla 202 mm a ohniskovou vzdialenosťou 2200 mm. Používa sa na pozorovanie objektov nočnej oblohy. Cez deň po vhodnej úprave aj fotosféry Slnka.

Zážitok z denného pozorovania zabezpečuje achromatický refraktor ZEISS 110/750 mm a o dynamické javy v slnečnej atmosfére (protuberancie, filamenty) ho rozširuje slnečný H-alfa ďalekohľad LUNT s priemerom objektívu 60 mm a ohniskovou vzdialenosťou 500 mm.

Sústava ďalekohľadov je osadená pod plne automatizovanou pozorovacou kupolou na montáži Losmandy HGM Titan 50:1 vybavenej systémom GO-TO.

Spolu s vyhliadkovými terasami planetária slúžia priestory pozorovateľne na verejné, ale aj odborné pozorovania astronomických telies na oblohe. Technika umožňuje pozorovanie na monitore priamo v pozorovateľni, v špeciálnom štúdiu so záznamovou technikou alebo na veľkoplošnej projekcii v prednáškovej sále. Sortiment prístrojov je doplnený mobilnou astronomickou technikou pre expedičné pozorovania a skupinou „výjazdových“ ďalekohľadov rozličných konštrukcií pre odbornú verejnosť a astronomické krúžky.

SOLÁRNA TERASA

Solárna terasa je edukačný nástroj zameraný na prezentáciu využitia energie zo Slnka. Realizáciu jej výstavby sme uskutočnili na jednej z dvoch pochôdzných terás na streche budovy. Tá je technicky a konštrukčne pripravená na to, aby poskytla priestor širokej palete pomôcok a zariadení určených na ukážky využitia slnečnej energie na Zemi.

Energia obsiahnutá v slnečnom žiarení dopadajúcom na Zem je z pohľadu človeka prakticky nevyčerpateľná. Celkové množstvo dopadajúcej slnečnej energie na Zem predstavuje 18.1016 W. Je to približne 10 000 krát viac ako ľudstvo v súčasnosti reálne spotrebuje. Dá sa preto predpokladať, že v budúcnosti, po zmenšení zásob či dokonca vyčerpaní neobnoviteľných energetických zdrojov, sa naň bude upierať pozornosť ľudí čoraz viac. Energia zo Slnka je totiž dostupná a lacná a je možné ju využívať aj s pomocou jednoduchých a menších zariadení. V tomto vedomí vzniká na našej slnečnej terase priestor na názornú demonštráciu využitia slnečného žiarenia jeho premenou na úžitkovú energiu alebo na meranie času.

Počas dňa je jedným z bodov programu v našej hvezdárni pozorovanie Slnka. Návštevníci prechádzajú do astronomickej pozorovateľne, kde sa dozvedia základné informácie o našej najbližšej hviezde a v prípade priaznivého počasia aj pozorujú jej fotosféru a chromosféru. Slnečná terasa sa v rámci doplnkového programu môže stať súčasťou tohto výkladu a naši odborní pracovníci na nej praktickými ukážkami rozšíria spektrum poskytovaných informácií o Slnku.

Zdroj: www.planetarium.sk

Fotogaléria