Cirkevná materská škola sv. Alžbety v Trnave

Adresa Ustianska 11 Trnava, Trnava Email cmsalzbetka@gmail.com Telefón 033/ 55 02 624 Web www.skolkasvalzbety.sk

Klíma našej školy sa nesie v rodinnom duchu. Prináša výchovu kresťanským štýlom k hodnotám ako je: úcta k životu, sloboda, spravodlivosť, čestnosť, pravdovravnosť, pracovitosť, zodpovednosť.

Zameranie našej školy je v kresťansko-humanistickom prístupe, ktorý je realizovaný Preventívnym výchovným systémom. Jeho  hlavnými prvkami sú rozum, láskavosť a viera. Týmto spôsobom je dieťa v našej škole vedené od ranného veku až po vstup do základnej školy, pričom získa primeranú fyzickú, psychickú a sociálnu samostatnosť, ako aj základy kompetencií dôležitých pre jeho ďalší rozvoj a učenie, pre život, vieru a vzdelávanie.Klíma našej školy sa nesie  v rodinnom duchu. Prináša výchovu kresťanským štýlom k hodnotám ako je: úcta k životu, sloboda, spravodlivosť, čestnosť, pravdovravnosť, pracovitosť, zodpovednosť. V spolupráci s rodinou sa snažíme vštepovať do nežných sŕdc detí princípy poriadku, dobrého správania, úcty a viery. Deti, ktoré sú nám zverené sa ešte len vyvíjajú a poznávajú svet, preto potrebujú dobročinnú ruku, ktorá  sa o nich postará, privedie ich k osobnému rozvoju a chráni ich pred hriechom.

Hlavným mottom školy teda je:
„Moje deti sú vždy v dobrých rukách.“ (sv. Alžbeta)

 

 

AKTIVITY našej MŠ

 • detské sv.omše
 • tvorivé dielne, otvorená hodina
 • poďakovanie za úrodu
 • týždeň so sv. Alžbetou
 • týždeň detskej radosti /MDD/
 • vystúpenia k Vianociam, Deň Matiek, Tehlička
 • rozlúčka s predškolákmi
 • kultúrne podujatia – divadlá, koncerty, výstavy
 • výlety, exkurzie
 • účasť na aktivitách farnosti – šarkaniáda, deň rodiny
 • účasť na aktivitách mesta – súťaže, vystúpenie na vianočom trhu
 • zapájanie sa do súťaží

Krúžky

 • Krúžok Anglického jazyka /odborný lektor/
 • Futbalový krúžok

Zdroj: www.skolkasvalzbety.sk