Anglická škôlka – Fantasy Kindergarten | BA – Staré Mesto

Adresa Hrebendova 44/C, 81101 Bratislava I. - Staré Mesto Email info@fantasyoz.sk Telefón 0905312895 Web skolka-fantasy.sk

Anglická škôlka a detský klub Fantasy Kindergarten – nadštandardná starostlivosť o Vaše deti. Individuálny prístup, celodenná výučba v anglickom jazyku, využívanie kvalitných didaktických pomôcok, vlastné ihrisko, tiché prostredie v centre Bratislavy. Od septembra otvárame v rámci detského klubu kurzy angličtiny pre deti od 4 do 6 rokov.

Anglická škôlka so zahraničnými lektormi

Správny rozvoj osobnosti dieťaťa v predškolskom veku je prvoradou úlohou každého rodiča a učiteľa materskej školy. Medzi základné spôsobilosti, ktoré by mala materská škola rozvíjať patria napr. používanie všetkých zmyslov, ovládanie pohybového aparátu, ochota a túžba pohybovať sa, grafomotorické zručnosti, rozvoj empatie, učenie sa spoločenských pravidiel a riešeniu konfliktov, vedenie dialógu, počúvanie s porozumením a iné. Je to základ pripravenosti na školské vzdelávanie a celkovo na život v spoločnosti.

Rodičia samozrejme môžu a sú schopní dať a každodenne dávajú svojmu dieťaťu veľmi veľa podnetov na správny rozvoj spomenutých spôsobilostí. Materská škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia sa od rodiny líši tým, že môže okrem iného naplniť a nasýtiť túžbu dieťaťa po kontakte s rovesníkmi.

V anglickej materskej škole Fantasy Kindergarten sa každodennými aktivitami a prácou s deťmi formuje detská osobnosť s jasnými cieľmi. Učiteľky vo Fantasy Kindergarten kladú dôraz na rozvoj tvorivosti u detí pred pamäťovým učením. Tento základný princíp sa využíva aj pri výučbe angličtiny, ktorá je komunikačným jazykom učiteliek. Nadštandardný jazykový vzdelávací program zahŕňa aktivity a hry v cudzom jazyku, plnenie učebného programu pre daný vek z dielne vydavateľstiev Oxford a Cambridge a učenie sa anglických piesní a rytmických cvičení. Najväčším benefitom je každodenná prítomnosť zahraničných lektorov, ktorí deťom vytvárajú prirodzené cudzojazyčné prostredie.

Spomedzi iných je to aj psychomotorickásociálna rovina, na ktoré sa má zamerať pozornosť najbližšieho okolia dieťaťa. Najlepším prostriedkom pre rozvoj detí v tejto oblasti je okrem každodenných pohybových hier aj šport tanec. Šport a hry vedú deti k učeniu sa dodržiavať dohodnuté pravidlá, navzájom spolupracovať v skupine a rešpektovať ostatných. Deti vo Fantasy Kindergarten sa preto počas školského roka venujú tenisu, plávaniu a tancu,  na jar sa ich aktivity rozšíria o ďalšie outdoorové aktivity. Všetky aktivity sa realizujú len v spolupráci s kvalifikovanými a skúsenými trénermi, ktorí majú bohaté skúsenosti vo výučbe detí.

Tanec je ideálnym prostriedkom na podporu samotnej pohybovej tvorivosti detí. Tanečný krúžok, ktorý vedie vo Fantasy skúsená pani učiteľka, je plný pesničiek, veršíkov a hudobno-pohybových hier. Obsahová aktuálnosť a súčasne adekvátna umelecká a  pohybová náročnosť doplnená o prvky folklóru majú najlepšie predpoklady pevne sa zakotviť vo vnímavej detskej duši. Práve profesionálny prístup pedagóga a príjemné prostredie materskej školy Fantasy Kindergarten otvára deťom možnosť spoznávať okrem anglických piesní aj to, čo je typické pre rodné Slovensko. Počas lekcií tanca sa deti učia nielen udržať rovnováhu či  pohybovo reagovať na zmenu tempa hudby, ale aj veselú nenáročnú choreografiu, ktorou sa vždy radi chvália svojim najbližším na besiedke.

Vo Fantasy Kindergarten je rozvoj hlbokých citových a estetických zážitkov neoddeliteľnou súčasťou harmonického vývinu detí. Flauta je najjednoduchší hudobný nástroj pre deti ako stvorený na ich prvé pokusy samostatne hrať.  Počas hrania na flaute sa deti zoznamujú s prvkami hudobnej výchovy, rozvíjajú si rytmické, metrické a intonačné cítenie. V tomto veku je flauta vhodný dychový nástroj, vďaka ktorému sa deťom zväčšuje kapacita pľúc, plytké dýchanie sa mení na hlbšie, dosahuje sa správne držanie tela. Práca s dychom je veľmi dôležitá aj pre správny rečový vývoj dieťaťa. Najmenšie deti majú najradšej zábavné dychové cvičenia, staršie majú radosť z úspešného podania jednoduchých piesní.

Okrem týchto aktivít sa deti vo Fantasy venujú aj dramatickému stvárneniu knižných príbehov. Počúvanie príbehov s porozumením, rozprávanie sa o prečítanom texte, hľadanie paralel so skutočnými životnými situáciami a v neposlednom rade stvárnenie, napodobňovanie a dramatizácia „malými hercami“ je základom dramatického krúžku. Práve dramatický krúžok, ktorý deti absolvujú raz týždenne, pomáha k rozvoju komunikačných spôsobilostí.  Inšpirácie pre zážitkové čítanie nachádzajú pani učiteľky aj v interaktívnych knihách vydavateľstva Pro Solutions Publishing.


Každé dieťa má svoje vlastné tempo učenia sa nových súvislostí a získavania rôznych zručností. Pani učiteľky vo Fantasy Kindergarten denne používajú množstvo kvalitných didaktických pomôcok a podnetných hier. Jednou z najdôležitejších je učebná pomôcka Logico Primo, ktorá má popredné miesto vo vzdelávacom procese tejto materskej školy. Pomáha rozvíjať predovšetkým jemnú motoriku a logické myslenie, zlepšuje koncetráciu, učí deti pomenovať farby, rozvíja matematické predstavy a všeobecný prehľad. Logico je podporou aj pre deti s poruchami sústredenia a učenia sa.

Okrem kvalitnej predškolskej prípravy detí sa v priestoroch škôlky uskutočňujú zaujímavé aktivity v detskom klube. Koncom septembra otvárame 2 kurzy angličtiny pre deti od 4 do 6 rokov – výučba so zahraničným lektorom.

 

Narodeninové oslavy

Zdroj: skolka-fantasy.sk