Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Adresa Kollárova 34, 91701 Trnava Email majak@majakcentrum.sk Telefón +421 904 832 088 Web www.majakcentrum.sk

Cieľom je odborná pomoc pri akceptácii zdravotne postihnutého človeka, jeho integrácia a inklúzia v spoločnosti s rešpektovaním človeka ako bytosti bio – psycho – sociokultúrne – duchovnej.

O nás

 • odborná špeciálno-pedagogická a psychologická diagnostiku a prognostika
 • terapeutická, psycho-terapeutická, redukačná, rehabilitačná a liečebno-pedagogická výchovná starostlivosť
 • sociálno-právne poradenstvo
 • výchova a vzdelávanie klientov so špeciálno-pedagogickými potrebami, v ranom a predškolskom veku
 • vytváranie podmienok na komplexnú starostlivosť o zdravotne postihnutých a postihnutím ohrozených klientov
 • rané poradenstvo a včasné intervencie pre deti vo veku 0 – 3 roky
 • práca s rodinou zdravotne postihnutého klienta
 • tvorba podkladov potrebných na rozhodovanie o zaškolení, prípadne preradení klientov v rámci školských zariadení
 • posudzovanie školskej zrelosti
 • usmerňovanie a pomoc pri integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných základných a stredných školách
 • sledovanie vhodnosti a úspešnosti integrácie
 • metodická pomoc pedagógom
 • depistáž – včasné vyhľadávanie zdravotne postihnutých detí
 • preventívne aktivity
 • organizácia špeciálnych krátkodobých liečebných pobytov mimo rodinu dieťaťa
 • tvorba metodických materiálov
 • špeciálno-pedagogické a špeciálne psychologické poradenstvo
 • medzirezortná spolupráca s orgánmi a organizáciami zainteresovanými     na danej problematike
 • zabezpečovanie všetkých ostatných úloh, ktoré vyplývajú z vyhlášky MŠ SR č. 43/1996 o podrobnostiach vo výchovnom poradenstve a z antidiskriminačného zákona

 

Portfólio našich služieb

 • práca v teréne
 • logopedická starostlivosť v sobotu
 • terapia hrou
 • KUPOZ (reedukačná metóda ADHDA a ADD)
 • In Sight (špeciálno-pedagogické vyšetrenie zraku)
 • pomôcky pre ľavoruké deti


ĎALŠIE SLUŽBY
:

 • odborná špeciálno-pedagogická diagnostika
 • tvorba podkladov potrebných na rozhodovanie o zaškolení, prípadne preradení žiakov v rámci škôl
 • depistáž – včasné vyhľaávanie problémov

Zdroj: www.majakcentrum.sk