ZUŠ Senec

Adresa Fándlyho 20 Senec, Senec Email zus.senec@e-net.sk Telefón 02/ 20 20 30 50 Web www.zussenec.sk

ZUŠ v Senci je škola so všetkými štyrmi odbormi: hudobným, tanečným, výtvarným a literárno-dramatickým. Venuje sa odbornej výchove žiakov so záujmom a predpokladmi pre umeleckú tvorbu.

imageHUDOBNÝ ODBOR

Hudobný odbor je najpočetnejší a ponúka možnosť študovať hru na klavíri, husliach, violončele, kontrabase, akordeóne, keyboarde,  gitare, basgitare, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trúbke a iných plechových nástrojoch, bicích nástrojoch a sólový spev.  Žiaci majú možnosť hrať a spievať aj v rôznych komorných zoskupeniach.

 

imageTANEČNÝ ODBOR

Tanečný odbor je u nás po hudobnom odbore druhý najpočetnejší a každoročne o štúdium v ňom prejaví  záujem množstvo detí. Venuje sa výučbe tanca v  najrozmanitejších žánroch – klasický, ľudový, moderný scénický tanec, disco atď.

 

imageVÝTVARNÝ ODBOR

Vyučovanie vo výtvarnom odbore je zamerané na rozvoj výtvarnej tvorivosti a na spoznávanie výtvarných techník: kresby, maľby, grafiky, modelovania, keramiky. Záujem pedagógov a žiakov zameriava aj na nové techniky: maľbu na hodváb, porcelán a sklo, batikovanie, tiffany, výrobu šperkov a dekoratívnych predmetov, fotografiu, či prácu v grafických programoch.

 

imageLITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR

Literárno-dramatický odbor je zo všetkých odborov ZUŠ najmladší.

Zahŕňa dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti. Žiaci sa učia kultivovane vystupovať a hovoriť pred publikom, pričom postupne odbúravajú strach z verejného prejavu a nadobúdajú cenné zručnosti a skúsenosti v oblasti medziľudskej komunikácie.

Zdroj: www.zussenec.sk