Špeciálna materská škôlka Skalica

Adresa L. Svobodu 31, 90901 Skalica Email www.dicskalica.wbl.sk Telefón +421907227310 Web www.smsskalica.wbl.sk

Predprimárne vzdelávanie a odbornú individuálnu špeciálno-pedagogickú starostlivosť o deti predškolského veku so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (od 2 rokov do zahájenia povinnej školskej dochádzky) .

SŠMŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie v prac. dňoch od 6, 30 – 15, 30 hod.

Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s prevádzkou je 15 eur mesačne.

 

Ponúkame:

predprimárne vzdelávanie pre detičky: s mentálnym postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s telesným postihnutím, s poruchami zraku, s poruchami sluchu, s poruchami správania ADHD, predpokladanými poruchami učenia, pervazívnymi vývinovými poruchami s autistickými prvkami, s ombinovanými vadami.

 

Podporné liečebno – pedagogické terapie: arteterapiu, muzikoterapiu, dramatoterapiu, biblioterapiu a terapiu hrou.

 

Diagnostické pobyty pre deti predškolského veku so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami, trvajúce približne 3 mesiace ( počas ktorých odborníci komplexne posúdia, stav dieťaťa, stanovia diagnózu, prognózu, vhodnosť zaškolenia a navrhnú korekčný program).

 

Zdroj: SŠMŠ

Zdroj: www.smsskalica.wbl.sk