Detské centrum PiKoLiNo v Bratislave

Adresa Karloveská 32, 84104 Bratislava Email pikolino@pikolino.sk Telefón +421948 190 775 Web www.pikolino.sk

Detské centrum PiKoLiNo je súkromné zariadenie rodinného typu, ktoré ponúka komfortné, príjemné a tvorivé prostredie pre deti od 3 do 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou. Zameranie centra je literárno- dramatické s nadštandardnou ponukou anglického jazyka.

Detské centrum PiKoLiNo je súkromné zariadenie rodinného typu, ktoré ponúka komfortné, príjemné a tvorivé prostredie pre deti od 3 do 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou. Zameranie centra je literárno- dramatické s nadštandardnou ponukou anglického jazyka.

 

Cieľom centra je poskytovať prostredníctvom citlivého prístupu a profesionálneho pedagogického pôsobenia priestor na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti so zreteľom
na jedinečnosť dieťaťa.

 


DC PiKoLiNo
je súčasťou areálu s chráneným oploteným vstupom s dobrou možnosťou parkovania a dosahu MHD v príjemnom zazelenanom prostredí Karlovej vsi pri Námestí sv. Františka.

Detské centrum je zrekonštruované a prispôsobené normám a bezpečnostným predpisom ministerstva školstva a štátnej hygieny.

Interiér tvorí šatňa, jedáleň- kuchynka, denná miestnosť a tri rozľahlé presvetlené triedy s maximálnym počtom 9 detí v každej. Triedy sú príjemne vyzdobené v pastelových odtieňoch a tematicky ladené pre lepšiu orientáciu detí v priestore. Dôležitou súčasťou je vybavenie tried bezpečnými atraktívnymi hračkami a didaktickými pomôckami, ktoré prináležia vekovej zostave jednotlivých vekových skupín.

Pre potreby pohybového vyžitia detí slúži ihrisko aj átrium vybavené preliezkami, hojdačkami a zariadením pre deti predškolského veku a telocvičňa. Blízkosť Líščieho údolia-lesoparku poskytuje možnosť krásnych prechádzok a priame- názorné využitie pri vzdelávacích aktivitách s tematikou prírody.

 

Čo ponúkame

 • tri triedy rozdelené do vekových skupín v každej max. počet 9 detí

 • kvalifikovaný a príjemný pedagogický personál s praxou

 • individuálny prístup k dieťaťu v záujme jeho všestranného napredovania

 • orientáciu na rodinné hodnoty, súrodenecké vzťahy, komunikáciu, spolupatričnosť v detskej societe a na demokratické a humánne princípy

 • rozvíjanie tvorivosti, zdravého sebavedomia a soc. vzťahov

 • individuálnu logopedickú diagnostiku a starostlivosť priamo v priestoroch DC Pikolino

 • výuka formou tematických celkov

 • výučbu anglického jazyka hravou formou so zreteľom na individuálne potreby dieťaťa a úroveň jazykového citu

 • možnosť liečebnopedagogickej diagnostiky,

 • rozpracovanie individuálneho špecifického edukačného plánu pre každé dieťa

 • realizácia edukačného plánu a intervencie na profesionálnej úrovni

 • ponuka vzdelávacích prednášok pre rodičov

 • komunikáciu s rodičmi, konzultácie

 • ponúkame možnosť záujmových krúžkov (Športový, Malý bádateľ a Tanečný krúžok)

 • zohľadnenie osobitostí zdravotného stavu (enuretický režim…)
 • Pedagógovia pracujú podľa metodických plánov pre predškolské zariadenia schválených ministerstvom školstva a metodiky pre výučbu cudzieho jazyka.
 • Pre zárobkovo činných rodičov dieťaťa do 3 rokov upozorňujeme na možnosť čerpania príspevku na starostlivosť o dieťa do výšky 230 € mesačne (novela zákona č. 561/2008 Z.z.)

Zdroj: www.pikolino.sk