Detské centrum Kolibrík

Adresa Hroboňova 6, Bratislava Email skolka@kolibrik.com Telefón +421905643029 Web www.kolibrik.com

Hra je pre deti prostriedkom rozvoja ich osobnosti a výchovnou i vzdelávacou metódou.
"Človek je len vtedy celým človekom, keď sa hrá." (F. Schiller)

Detské centrum Kolibrík deťom umožňuje spoznávať a objavovať svet vôkol nás zábavnou formou a to prostredníctvom hry. Hra je pre deti prostriedkom rozvoja ich osobnosti a výchovnou i vzdelávacou metódou. Deťom poskytujeme plnohodnotne strávený čas v príjemnom rodinnom a podnetnom prostredí so získaním nových skúseností a zážitkov.

 

Kolibrík je súkromné zariadenie pre deti 2,5 – 6 ročné s celoročnou prevádzkou od 7.30 hod. do 17.30 hod. Do zariadenia sa deti prijímajú počas celého roka na základe žiadosti zákonného zástupcu.

Cieľom detského centra je plnohodnotný a všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, rešpektujúc jeho individualitu a osobnostnú orientáciu. Podporuje samostatnú prácu detí, pristupuje k deťom citlivo a vhodnou motiváciou. Vytvára podmienky pre zdravý duševný a fyzický vývoj detí. Deťom poskytuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá je organizovaná tak, aby utvárala stimulujúce prostredie pre celkový rozvoj dieťaťa. Samozrejmosťou je úzka spolupráca rodiča a pedagóga.

 

Deťom poskytuje zdravé prostredie, zdravú stravu a dostatok pohybovej aktivity. V detskom centre získajú deti základy anglického prípadne nemeckého jazyka prostredníctvom hravej formy výučby a komunikácie počas celého dňa.

 

Prioritou Detského centra Kolibrík s.r.o je vytvárať partnerský vzťah k dieťaťu, dať mu možnosť prejaviť sa, spolurozhodovať a tak podporovať jeho sebavedomie.

 

Pri výchove a vzdelávaní vychádzame zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 schválení Ministerstvom školstva. Využívame i prvky z alternatívnej pedagogiky (Step by step, Montessori…)

Súčasťou Detského centra Kolibrík s.r.o je priestranný dvor, ktorý svojou vybavenosťou ponúka deťom plnohodnotné využitie času, stráveného na čerstvom vzduchu. Veľkou výhodou je blízky horský park umožňuje deťom bližšie spoznávať prírodu a tráviť pobyt vonku na čerstvom vzduchu.

Organizujeme návštevy rôznych podujatí , pripomínanie si tradičných sviatkov, oslavy narodenín, MDD.

 

Zdroj: Kolibrík

Zdroj: www.kolibrik.com