CVČ Veľký Krtíš

Adresa ulica P. O. Hviezdoslava 51 Veľký Krtíš, Veľký Krtíš Email riaditel@cvcvkrtis.edu.sk Telefón 047/4831 471 Web www.cvcvkrtis.edu.sk

Sme školské výchovno-vzdelávacie zariadenie a svojou prácou zabezpečujeme štátnu starostlivosť o deti a mládež v ich voľnom čase.

image

Centrum voľného času /Centrum/ – sme školské výchovno-vzdelávacie zariadenie a svojou prácou zabezpečujeme štátnu starostlivosť o deti a mládež v ich voľnom čase. Sme zariadenie s celoročnou prevádzkou. Ponúkame pestrú škálu aktivít pre deti, mládež, prípadne ich rodičov nielen po skončení vyučovania v priebehu školského roka, ale aj v čase školských prázdnin.

Hlavnou náplňou našej výchovno-vzdelávacej práce je usmerňovať rozvoj záujmov detí a mládeže, zdokonaľovať ich zručnosti a podieľať sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času. O prácu detí sa stará kolektív kvalifikovaných pedagógov.

Dôraz kladieme aj na realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčaní ich vplyvov, venujeme sa aktuálnym otázkam v oblasti predchádzania protispoločenskej trestnej činnosti, otázkam drogovej závislosti, otázkam výchovy k manželstvu, rodičovstvu, otázkam HIV/AIDS . . .

 

Výchovu a vzdelávanie realizujeme v štyroch základných oblastiach:

  • v oblasti záujmovej činnosti pokračujeme naďalej v pravidelnej, príležitostnej, individuálnej a letnej činnosti
  • v oblasti práce s rodinou realizujeme spoločné programy pre deti a ich rodičov
  • v oblasti práce s nezamestnanou mládežou otvárame kluby komunikácie
  • v oblasti práce s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia zaraďujeme deti do záujmovej činnosti, realizujeme pre nich krátkodobé projekty

 

Radi medzi sebou privítame všetky deti, mládež a rodičov, kde im v prostredí Centra ponúkame relax, aktívny odpočinok a zábavu a to prácou v záujmových útvaroch, formou rôznych hier, tvorivých dielní, besied, kvízov, účasťou na výletoch . . .

 

image

Zdroj: www.cvcvkrtis.edu.sk