CVČ Trend v Detve

Adresa Obrancov mieru 7 Detva, Detva Email cvctrend@stonline.sk Telefón +421908620431 Web www.cvctrend.sk

Centrum voľného času s obrovským množstvom záujmových krúžkov a aktivít pre deti.

Poslanie
Cenrum voľného voľného času už vo svojom názve obsahuje hlavné zameranie svojej činnosti, miesto, kde je možné tráviť voľný čas počas celého kalendárneho roka. Je to zariadenie, ktorého poslaním je uskutočňovať neformálne vzdelávanie v mimoškolskej činnosti.
Poslanie výchovy a výchovného ovplyvňovania voľného času detí a mládeže predstavujú úlohy:

 • umožniť uspokojenie a rozvoj individuálnych potrieb, schopností, záujmov, nadania a talentu cieľových skupín, a tak napomôcť k uplatneniu a sebarealizácii v bežnom živote
 • viesť deti a mládež k aktívnemu, užitočnému a zmysluplnému využívaniu voľného času formou výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti
 • prispievať k rozširovaniu vedomostného obzoru v rôznych oblastiach, k uplatňovaniu a využitiu vedomostí získaných v škole
 • viesť k súťaživosti v rôznych oblastiach
 • predchádzať činnosťami v CVČ sociálno-patologickým javom
 • viesť deti, mládež, ale aj ich rodičov k aktívnemu oddychu za účelom regenerácie fyzických aj psychických síl, k športu a primeranej fyzickej aktivite
 • rozvíjať potrebu zdravého spoločenského kontaktu a vzťahov
 • podpora spoluúčasti detí a mládeže na formovaní politiky štátu, regiónu a obce pomôcť a ukázať mladým ľuďom cestu pri začlenení do pracovno-spoločenského života

Oddelenia

 • estetiky a kultúry
 • pracovno-technické
 • prírodovedno – environmentálne
 • spoločenských vied
 • telovýchovy a športu

Formy výchovno – vzdelávacej činnosti

 • pravidelná záujmová činnosť
 • príležitostná, spontánna činnosť
 • prázdninová činnosť

 

 • image

image

Zdroj: www.cvctrend.sk