CVČ Nová Baňa

Adresa Bernolákova 30 Nová Baňa, Nová Baňa Email cvcnovabana@szm.sk Telefón 045/68 56 365 Web cvc.novabana.sk

CVČ Nová Baňa patrí do siete školských zariadení mesta. Jeho poslaním je ponúkať zmysluplné aktivity pre deti a mládež v ich voľnom čase.

CVČ Nová Baňa patrí do siete školských zariadení mesta. Jeho poslaním je ponúkať zmysluplné aktivity pre deti a mládež v ich voľnom čase.

Naša činnosť:

Centrum voľného času organizuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú, športovú činnosť pre deti a mládež, prípadne ich rodičov. Rozvíja záujmy, vytvára podmienky na zdokonalovanie praktických zručností, podiela sa na formovanie návykov užitočného využívania voľného času detí a mládeže, na rozvíjanie talentu, špecifických vlastností a tvorivosti detí a mládeže. CVČ funguje počas celého roka s množstvom krúžkov, akcií a podujatí, ktoré organizujeme. Počet záujmových útvarov: 35.

 

Zdroj: cvc.novabana.sk