CVČ Kulíškova v Bratislave

Adresa Kulíškova 6, 82108 Bratislava Email info@cvckuliskova.sk Telefón +421 2 2076 4266 Web www.cvckuliskova.sk

CVČ zastrešuje a organizuje voľnočasové aktivity pre obvod Bratislava II.

 

Od septembra 2010 CVČ začalo svoju činnosť v zrekonštruovanej budove na Kulíškovej ul č. 6. Deti si na Dni otvorených dverí nazvali budovu CVČ “Červík”.

Naše CVČ zastrešuje a organizuje voľnočasové aktivity pre obvod Bratislava II.

Poslanie

Centrá voľného času a školské strediská záujmovej činnosti sú jedným z najvýznamnejších činiteľov realizácie štátnej starostlivosti o deti a mládež v ich voľnom čase. Utvárajú podmienky, organizujú a zabezpečujú výchovno – vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnost pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Dôraz kladú na realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov. (cit. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky – Pedagogicko organizačné pokyny pre školy a školské zariadenia a orgány verejnej správy v školstve na šk. rok 2002/2003).

Naše hlavné úlohy

Osvedčenými i novými formami zabezpečovať pravidelnú a príležitostnú činnosť, pričom dôraz klásť na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno – patologickými javmi a na potláčanie ich vplyvov…

  • osvedčenými i novými formami zabezpečovať pravidelnú a príležitostnú činnosť, pričom dôraz klásť na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno – patologickými javmi a na potláčanie ich vplyvov,
  • tak ako po minulé roky aj v súčasnosti zodpovedne a na patričnej úrovni pripraviť a zorganizovať okresné kolá školských sútaží a predmetových olympiád,
  • zintenzívniť a skvalitniť spoluprácu s organizáciami a občianskymi združeniami, ktoré pracujú s detmi a mládežou,
  • v rámci súčasných finančných možností zabezpečovat vhodné materiálno – technické zabezpečenie pre prácu detí v záujmových krúžkoch
  • systematicky sa venovať kvalitnej propagácii činnosti centra formou plagátov, letákov, osobným stykom s deťmi a mládežou na školách a prostredníctvom tlače,
  • esteticky udržiavať priestory centra ako aj vonkajší areál,
  • kvalitne, k spokojnosti detí aj rodičov pripraviť a zorganizovať letné detské tábory a podujatia v čase prázdnin.

Súčasťou našej práce je aj prázdninová činnosť, ktorú predovšetkým orientujeme na “veľké” prázdniny, t.j. trvajúce týždeň a viac. Medzi rodičmi sú veľmi obľúbené denné tábory, ktoré robíme počas celých letných prázdnin. Pobytové tábory už majú svojich skalných účatníkov a radi sa k nám vracajú. Medzi prázdninové aktivity patrí aj Šachový turnaj o pohár SNP, ktorý každoročne spoluorganizujeme so ŠK Doprastav.

Ponuku aktivít:
Klubové záujmové útvary – šach, angličtina, železničný modelár, magic time, návrhársky krúžok, hudobná dielňa

Pohybové záujmové útvary – zvonček, joga, karate, hip-hop, cvičenie na fit loptách, šport hrou, stolný tenis
Výtvarné záujmové útvary – Machuľka, Ateliérik, Keramika, drôt, textil, Art klub…

 

Zdroj: www.cvckuliskova.sk