CVČ Kalokagatia | Trnava

Adresa Strelecká 1, 91701 Trnava Email cvc.kalokagatia@gmail.com Telefón 033 3236 696 Web cvc.trnava.sk

CVČ Kalokagatia je známe svojou dobrou prácou i kvalitnými výsledkami krúžkov v kultúre, spoločenských vedách, prírodovede, technike a športe. Zariadenie patrí k najvýznamnejším mimoškolským výchovno-vzdelávacím inštitúciám Trnavy a okolia.

Hlavným poslaním centra je organizovať výchovu a vzdelávanie, ale i zábavu, oddych a rekreačnú činnosť pre deti a mládež – najmä v ich voľnom čase. Činnosť sa organizuje tak, aby sa do popredia dostali všetky záujmy detí, snažíme sa o čo najužšie prepojenie mimoškolskej výchovy s vyučovacím procesom, prispieť k potláčaniu nežiadúcich spoločenských javov (drogy, kriminalita, hrubosť, násilie a pod.).

Obsah výchovno-vzdelávacieho procesu
  • Presadzovanie ľudských hodnôt
  • Prevencia drogových závislostí
  • Kultúra a estetické cítenie
  • Etická výchova
  • Enviromentálna výchova
  • Technický výchova
  • Vzťah k športu a pohybu

Realizácia obsahových cieľov:

  1. Pravidelná záujmová činnosť – záujmové útvary (krúžky)
  2. Príležitostná záujmová činnosť

Naším cieľom a poslaním je počas celého roka pre Vás pripravovať výchovno-vzdelávacie ale i oddychové aktivity, rozvíjať vaše záľuby, záujmy a talent. I pre tento školský rok 2011/2012 sme pre Váš voľný čas pripravili širokú ponuku KRÚŽKOV z oblasti tanca, umenia, hudby, športu, techniky, počítačov apod. Ak si myslíte, že ste v niečom „dobrí“ a máte talent, pokojne ho môžete otestovať v našich SÚŤAŽIACH širokého charakteru (športové, spevácke, recitačné, výtvarné, tanečné a pod.). Ak radi tvoríte, maľujete, kreslíte či modelujete, stačí vziať do ruky papier, pero, kresliace potreby a svoj výtvor poslať do ktorejkoľvek z našich VÝTVARNÝCH alebo LITERÁRNYCH súťaží, ktoré sa tematicky striedajú počas celého školského roka. A keď zaklopú na dvere prázdniny, netreba sedieť doma, ale treba navštíviť niektorý z MESTSKÝCH TÁBOROV, kde o kamarátov a zábavu nikdy nebola núdza. Pritom všetkom však nezabúdame na rodičov, ktorí si môžu rozšíriť svoje vedomosti v POČÍTAČOVÝCH KURZOCH, či zašportovať na bežeckom či inom podujatí.

Krúžky:

HIP-HOP tance
ZŠ, SŠ
Break dance
Brušné tance
ZŠ, SŠ
DFS TRNAVČEK
ZŠ, MŠ
Prípravka – tanec a spev
Hudobná skupina
ZŠ (II.stupeň), SŠ
Elektrická gitara
ZŠ (od 12 rokov), SŠ
Hra na gitaru
ZŠ (II.stupeň), SŠ, dospelí
Divadelný
ZŠ, SŠ
Výtvarný MŠ, ZŠ
Výtvarný -príprava na prijímacie pohovory ZŠ, SŠ
Keramický
MŠ, ZŠ
Fotokrúžok
ZŠ, SŠ
Grafiti ZŠ (II.stupeň), SŠ
Kúzelnícky
3. – 5. ročník ZŠ
Streľba zo vzduchovky ZŠ (II. stupeň), SŠ
Šach
MŠ, ZŠ
Turistika ZŠ, SŠ
JOGA SŠ, dospelí
Stolný tenis
Taekwondo ZŠ, SŠ
Kurz sebaobrany
Počítače – programovanie
ZŠ od 12. rokov, SŠ
Plastikoví modelári ZŠ od 10 rokov, SŠ

Zdroj: cvc.trnava.sk