CVČ Hlinícka 3 v Bratislave

Adresa Hlinická 3, 83154 Bratislava Email cvc3@zutom.sk Telefón +4212 44 889179 Web www.cvcba3.sk

Centrum voľného času detí a mládeže, Hlinická 3 je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí a mládeže v priebehu celého kalendárneho roka prostredníctvom pravidelnej, príležitostnej a prázdninovej záujmovej činnosti.

Centrum voľného času detí a mládeže (CVČ), Hlinická 3 je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí a mládeže v priebehu celého kalendárneho roka prostredníctvom pravidelnej, príležitostnej a prázdninovej záujmovej činnosti.


Pravidelná záujmová činnosť sa sústreďuje na aktívny oddych detí a mládeže prostredníctvom záujmových útvarov (ZÚ) – keramika, výtvarná výchova, tvorivé dielne, počítače, Internet klub, programovanie, moderné tance, country tance, mažoretky, dramatický ZÚ, anglický jazyk, matematika, leteckí – modelári, karate, Hidari – ázijské bojové umenie, gymnastika, basketbal, volejbal, futbal, pozemný hokej. Nezamestnanej mládeži do 26 rokov, ktorá sa neuplatnila na trhu práce a je evidovaná na Okresnom úrade práce Bratislava 3, umožňuje CVČ v dopoludňajších hodinách využívať Internet, vyhľadávať informácie, sprostredkovateľské adresy, rozosielať žiadosti o zamestnanie a pod. Mladí nezamestnaní budú mať bezplatný prístup na internet a naučia sa, ako pristupovať k samostatnému vyhľadávaniu zodpovedajúceho zamestnania, osvoja si efektívne spôsoby hľadania zamestnania, naučia sa orientovať na trhu práce a v ponuke voľných pracovných miest.

Deťom so zníženou úrovňou mentálnych schopností, poruchami komunikácie a pohybu umožňuje CVČ 1 x v týždni využívať keramickú dielňu, kde si môžu rozvíjať svoju zručnosť, estetické cítenie a samostatnosť. Príležitostná záujmová činnosť sa uskutočňuje priamo v ZŠ a jej cieľom je poskytovať žiakom besedy s odborníkmi, zamerané na problémové oblasti života mladých ľudí, akými sú toxikománia, drogová závislosť, kriminalita mladistvých, výchova k manželstvu a rodičovstvu, právna a environmentálna výchova. Do príležitostnej záujmovej činnosti patrí aj organizovanie okresných súťaží a olympiád, organizovanie vystúpení žiakov na kultúrne, spoločenské podujatia a výstavok žiackych prác. Prázdninová záujmová činnosť sa uskutočňuje počas všetkých prázdnin v priebehu školského roka a cez letné prázdniny. Počas jesenných, vianočných, polročných a veľkonočných prázdnin je pre deti zabezpečený voľný vstup do CVČ s týmito aktivitami: práca na počítačoch, práca s hlinou v keramickej dielni, práca vo výtvarnom ateliéri, loptové hry v športovej hale.

Počas jarných prázdnin pripravuje CVČ týždenný prímestký tábor so zameraním na športové aktivity, vychádzky do prírody, návštevy pamätihodností nášho mesta, na prácu s počítačmi, na spoločenské hry v herni.

Cez letné prázdniny zabezpečuje CVČ štyri týždenné prímestské tábory zamerané na šport, kúpanie, vychádzky do prírody, poznávanie pamätihodností nášho mesta a blízkeho okolia, na stretnutia so zaujímavými ľuďmi. V lodenici IUVENTY na Zlatých pieskoch zabezpečuje CVČ tri týždenné prímestské tábory zamerané na výcvik kanoistiky a windsurfingu. Mimo Bratislavy organizuje CVČ jeden pobytový tábor zameraný na karate.

Zdroj: www.cvcba3.sk