CVČ Domček Krupina

Adresa M.R.Štefánika 33 Krupina, Krupina Email domcekcvc@stonline.sk Telefón +421455519360 Web www.domcekcvc.sk

Deti a mládež sú našou budúcnosťou a preto si zasluhujú zvláštnu pozornosť.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DETÍ A MLÁDEŽE V KRUPINE

–          Je  zariadením, ktoré sa zameriava na realizáciu špeciálnych záujmových činností pod odborným pedagogickým vedením. Tieto činnosti – záujmy sa organizujú:

–          pravidelne- krúžky

–          príležitostne- súťaže , podujatia v meste a okolí

–          prázdninové tábory

Veľký význam CVČ je v tom, že organizujú akcie a umožňujú účasť deťom, mládeži, rodičom s deťmi a prípadne aj ďalším záujemcom.

Centrá voľného času zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a tvorivú funkciu. Usmerňujú rozvoj záujmov. Podieľajú sa na formovaní návykov, užitočného využívania voľného času.

Centrá voľného času sa zriaďujú ako zariadenia s celoročnou prevádzkou- činnosť sa uskutočňuje každý pracovný deň. Pracovný čas je spravidla v popoludňajších hodinách, v dňoch pracovného pokoja a cez školské prázdniny.

Zdroj: www.domcekcvc.sk