Centrum voľného času Slniečko | Veľké Zálužie

Adresa Hlavná 788, Veľké Zálužie Email slniecko@velkezaluzie.sk Telefón +421 37 6592463 Web www.cvc-slniecko.edupage.org

Centrum voľného času detí a mládeže Slniečko vo Veľkom Záluží vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno – vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v ich voľnom čase.

Centrum voľného času detí a mládeže Slniečko vo Veľkom Záluží vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno – vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a  športovú činnosť pre deti a mládež v ich voľnom čase. Poskytuje doplnkové vzdelanie k rozsahu vzdelávania základnej školy podľa osobitých záujmov detí. Deťom umožňuje realizáciu svojich individuálnych záujmov v spoločensky prospešných aktivitách, rozvoj ich nadania a schopností.

 

Výchovno – vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť uskutočňuje najmä prostredníctvom pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch formou krúžkov, príležitostnej činnosti – jednorazovými i pravidelne sa opakujúcimi podujatiami, rekreačnej činnosti v čase školských prázdnin formou táborov a odborných sústredení ako súčasť vyvrcholenia činnosti detí v záujmových útvaroch centra.

Úlohou Centra voľného času Slniečko je uskutočňovať stály program starostlivosti o deti a mládež s celoročnou prevádzkou, utvárať podmienky pre rozvoj praktických činností a návykov účelného využívania voľného času, motivovať deti a mládež k sebarealizácii a harmonickému rozvoju osobnosti.

 

Ponuka krúžkov:

– cykloturistický krúžok

DFS Slniečko

– Divadelný krúžok

– Futbal I, II, III

– HIP HOP

Hip-hop Danutells Crew

Hip-hop mini

Hip-hop Strangers

– Hokejbal

– Karate

Klub mladých ekológov

Lukostreľba

Malý športovec

Modelársky

Nohejbal

Spevácky

Stolný tenis

Šachový

Tanečný ECHO

Tanečný SunnyDance

Tvorivé dielne I, II

Výtvarný krúžok I, II

Zábavná matematika

– Zumba

Zdroj: www.cvc-slniecko.edupage.org