Zápis do MŠ – ako na to?

Thumbnail
Kategórie:

Kompletný návod k zápisu do materskej škôlky.

Čo všetko treba vedieť PRED zápisom do škôlky:

 • Pri oficiálnom zápise do škôlky dostanete tlačivo, ktoré je pre všetky materské škôlky rovnaké. Nájdete ho už aj na webových stránkach niektorých MŠ.

 • Na toto tlačivo potrebujete potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa. Lekár ho vypíše priamo do príslušných kolóniek žiadosti. Za toto potvrdenie sa však väčšinou platí.

 • Výnimočne je možné prijať aj dieťa od dvoch rokov v závislosti od podmienok v materskej škole.

 • Prednosť pri prijímaní do škôlky majú deti staršie ako päť rokov a tie , ktoré majú odloženú školskú dochádzku.

 • Ak má dieťa špeciálno-výchovné potreby,  treba tieto doložiť vyjadrením príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie spolu s prihláškou.

 • Pokiaľ ste požiadali o odklad školskej dochádzky a bolo vám vyhovené, rozhodnutie o odklade treba obratom doložiť riaditeľovi materskej školy (aby vám neobsadili miesto v školke novým dieťaťom).

 • Do každej triedy je možné prijať maximálne 2 deti so špeciálno-výchovnými potrebami.

Čo všetko treba vedieť POČAS zápisu do škôlky:

 • Podávanie žiadostí na veľa miestach bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája. Niektoré materské školy ešte presnejšie ohraničili termín a vybrali niektoré konkrétne dni. Presný termín teda treba overiť priamo v MŠ alebo u zriaďovateľa MŠ.

 • Žiadosť o prijatie dieťaťa sa podáva priamo v škôlke.

 • Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

 • Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak na to existujú materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností. Dieťa musí byť „odplienkované“.

 • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne  odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti  a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 • Ak ide o dieťa vyžadujúce diétny stravovací systém na tieto druhy diéty: šetriaca, diabetická, bezgluténová (bezlepková) predloží zákonný zástupca písomné posúdenie odborného lekára preukazujúce potrebu a nutnosť poskytovania diétneho stravovania pre dieťa. Na Slovensku je príprava diétnych jedál pre školské deti priamo upravená v právnych predpisoch.

Aké doklady potrebujete na zápis dieťaťa?

 • Vyplnené tlačivo so žiadosťou o zápis vášho dieťaťa do školy. Počet podaných žiadostí nie je obmedzený.

 • Potvrdenie od lekára o zdravotnom stave vášho dieťaťa.

 • Ak má dieťa špeciálne výchovné potreby, potrebujete mať o tom zvlášť potvrdenie od príslušného výchovného poradenstva.

Pridávame aj naše TIPY na súkromné materské školy, kde si každý nájde pre svoje dieťa to najlepšie. Čítaj TU.

 

Podobné články