Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach

Adresa Mánesova 23, 043 52 Košice Email botgard@upjs.sk Telefón +421 55 234 1667 Web www.upjs.sk

Botanická záhrada UPJŠ vznikla v roku 1950 a bola situovaná na okraji mesta v priestore dolného Bankova na lokalite Červený breh.

Botanická záhrada UPJŠ vznikla v roku 1950 a bola situovaná na okraji mesta v priestore dolného Bankova na lokalite Červený breh. Pri zriadení sa rozkladala na 36 ha a mala 2400 m2 vykurovaných zasklených objektov.  Od svojho vzniku sa viackrát formovalo jej odborné zameranie, štruktúra, materiálne a technické zázemie. Od roku 1959 sa stala súčasťou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a v organizačnej štruktúre je vedeckým a pedagogickým univerzitným pracoviskom. V súčasnosti sa rozprestiera na ploche 30 ha a jej činnosť zabezpečuje 40 zamestnancov.
Botanickú záhradu UPJŠ ročne navštívi okolo 50 tisíc návštevníkov. Jednotlivé činnosti sú realizované na piatich oddeleniach – odd. tropickej a subtropickej vegetácie, odd. dekoratívnej flóry, odd. arboréta, odd. atochtonnej flóry a evidencie a odd. hospodárske a správne.

Vedecká činnosť je zameraná na štúdium biológie ohrozených a chránených druhov flóry východoslovenského regiónu, na synantropizáciu a antropické otázky pri ochrane a tvorbe životného prostredia. Za tým účelom edituje vedecké periodikum THAISZIA, Journal of botany. Periodikum je evidované vo vedeckých databázach a od roku 2009 aj v databáze SCOPUS. Botanická záhrada UPJŠ ma Herbár, ktorý eviduje cez 40 tisíc herbárových položiek. V edukačnej činnosti zabezpečuje výučbu botanických a ekologických predmetov na rôznych stupňoch vzdelávania.

Osvetovú a kultúrnu činnosť realizuje prostredníctvom stálych expozícii, tematických výstav, otvorených dni, akciami k poznávaniu bioty a environmentálnými akciami k výchove, ochrane a tvorbe životného prostredia a zachovaniu trvalo udržateľného  využívania biodiverzity.
  Botanická záhrada UPJŠ spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Je vedeckým pracoviskom CITES, záchytným strediskom AŽP MŽP SR, členom BGCI a EuroGard.

Otváracie hodiny

 SPRÍSTUPNENIE BZ UPJŠ

skleníky 09.00 – 15.00 hod. celoročne
vonkajší areál 09.00 – 15.00 hod.
09.00 – 18.00 hod.
1. 10. – 30. 4.
1. 5. – 30. 9.
Organizované skupiny:
(minimálne 3 osoby)
Cez pracovné dni, dni pracovného pokoja a sviatky.
Organizované skupiny v pracovných dňoch je nutné vopred nahlásiť na tel. č.: 055/234 1667.
Časový interval medzi vstupmi dvoch organizovaných skupín je minimálne 15 minút.

Individuálni návštevníci:Každodenne podľa aktuálnej prevádzky.

Vstup bez sprievodcu.
V pracovných dňoch môžu organizované skupiny využiť osobitne platenú sprievodcovskú službu. V opačnom prípade je vstup bez sprievodcu.
Obedňajšia prestávka:  12.00 – 12.30 hod.,  (predaj vstupeniek na vrátnici)

Vstupné

Ceny za poskytované služby a prenájom priestorov Botanickej záhrady UPJŠ:
Vstupné dospelí 3 €
Vstupné deti, žiaci, dôchodcovia, ZŤP 2 €
deti do 6 rokov zdarma
Vstupné žiakov ZŠ, ktorí sa zúčastnili regionálneho kola vedomostnej súťaže BOTANIKIÁDA 1 €
Sprievodcovské služby v SJ 6,50 €
Sprievodcovské služby v cudzom jazyku 10 €
Permanentka neprenosná celoročná   (PR) – dospelí 30 €
Predĺženie PR známkou – dospelí 20 €
PR rodič + 1 dieťa do 10 rokov 20 €
Predĺženie PR známkou (rodič – dieťa do 10 rokov) 10 €
Prenájom priestorov – Bežné fotografovanie 1 €
Prenájom priestorov – Komerčné fotografovanie cena dohodou
Prenájom priestorov – Nekomerčné tematické fotografovanie (napr. svadobné, rodinné, narodeninové, portfólia modeliek… 20 €
Prenájom priestorov – Svadobný obrad 133 €
Prenájom priestorov – Fotografovania skupiny na Panskej lúčke 12 €

Zdroj: www.upjs.sk