Základná umelecká škola

Adresa Teplická 50, Piešťany Email zuspn@stonline.sk Telefón +42133/7725131 Web www.zuspiestany.sk

Základná umelecká škola poskytuje základy vzdelania v troch umeleckých odboroch – hudobnom, tanečnom a výtvarnom. Všetky deti do nich srdečne pozývame.

O ŠKOLE

Základná umelecká škola /ZUŠ/ poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium učebných a študijných odborov na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriu. Pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním.

Poslaním vzdelávania na základnej umeleckej škole nie je len príprava žiaka na ďalšiu profesionálnu dráhu, ale toto vzdelávanie je súčasťou komplexného pôsobenia na jedinca v oblasti estetickej výchovy. Cielene rozvíja vlastné umelecké a estetické potreby žiakov a ich záujmov s následným využitím dosiahnutých vedomostí i zručností v ďalšej umeleckej praxi.

ZUŠ v Piešťanoch je štátna škola, ktorá nie je plno-organizovaná, nakoľko má len tri odbory – hudobný, výtvarný a tanečný v ktorých organizuje prípravné štúdium, základné štúdium v 1. a 2. časti I. stupňa, základné štúdium II. stupňa a štúdium pre dospelých.

Štúdium je záujmové a dobrovoľné za ktoré sa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole a s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť.

 

Hudobný odbor: študijné zameranie – hra na hud. nástroji a spev /prípravné štúdium, hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, husliach, violončele, kontrabase, gitare, zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trúbke, pozaune, tube, bicích nástrojoch a spev/.

 

Tanečný odbor: študijné zameranie – tanec / klasický tanec, moderný tanec, ľudový tanec, balet, kreatívny tanec, step, disco tanec, show dance a džezový tanec/.

 

Výtvarný odbor: študijné zameranie – výtvarná výchova a počítačová grafika /kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, textil, akcie a projekty viazané na plochu, ľudové umelecké remeslá a techniky, modelovanie a práca s materiálom, sochárstvo, keramika, krajinná tvorba, telová tvorba, tvorba prostredia, tvorba objektu, tvorba šperkov a odevu, počítačová grafika, animácia, grafický dizajn, fotografia a film, video, multimediálne 2D realizácie a multimediálne 3D realizácie/.

 

Vyučovanie prebieha v popoludňajších hodinách :
Piešťany, Teplická ul. č.50 – vedenie školy, hudobný odbor

Piešťany, Teplická ul. č.94 – hudobný odbor, hudobná náuka
Piešťany, Štúrova ul. č.6 – výtvarný odbor, PC grafika, tanečný odbor, hudobný odbor
Piešťany, ZŠ F.E. Scherera /alokované pracovisko/ – tanečný odbor
Veľké Kostoľany, ZŠ /alokované pracovisko/ – hudobný odbor
Moravany nad Váhom, ZŠ /alokované pracovisko/ – tanečný odbor

 

Zdroj: www.zuspiestany.sk

 

 

Zdroj: www.zuspiestany.sk