Materská škola Svinná

Materská škola vo Svinnej je 3- triedna škola , je súčasťou Základnej školy s materskou školou vo Svinnej. Pre deti predškolského veku zabezpečuje celodennú starostlivosť.

Materská škola vo Svinnej je 3- triedna škola , je súčasťou Základnej školy s materskou školou vo Svinnej.

Pre deti predškolského veku zabezpečuje celodennú starostlivosť.

 

Dieťa  v našej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa . Každý absolvent materskej školy obdrží osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.


V materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci – pani učiteľky, ktoré pripravujú  pre deti bohatý edukačný program. Prevádzkoví zamestnanci prispievajú k vytvoreniu príjemného prostredia pre pobyt detí v materskej škole.

 

Našou snahou je docieliť spokojnosť zákonných zástupcov ( rodičov )  detí  so starostlivosťou o svoje ratolesti a zároveň  splniť kritéria absolventa predprimárneho vzdelávania . Vytvorením láskyplného, radostného a priateľského prostredia docieliť spokojnosť hlavne u detí, ktoré našu školu navštevujú.

 

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ:

  • Tanečný krúžok – zabezpečuje lektorka Ing. Barbora Ševčíková prostredníctvom súkromnej ZUŠ  ADIA
  • Krúžok anglického jazyka  „SKORÉ ZAČIATKY“ – zabezpečuje lektorka Marcela Miklášová prostredníctvom jazykovej školy „PRO AMERICANA“.

Zdroj: www.zivaskola.edupage.org