TAHAMATAN

Adresa Pribišova 23 , 841 05 Bratislava Email info@tahamatam.sk Telefón +421 907 261 786 Web www.tahamatam.sk

Detská a mládežnícka organizácia.

Cieľom našej organizácie je ponúknuť deťom a mládeži podmienky na aktívne a zmysluplné trávenie svojho voľného času ako alternatívu k vysedávaniu pred TV či hraniu počítačových hier. Naša činnosť je prioritne zameraná na prírodné prostredie.

Svojimi činnosťami sa snažíme u detí a mládeže vzbudiť pozitívny vzťah k prírode a pocit spoluzodpovednosti za stav životného prostredia okolo nás. Pomocou celoročných akcií a táborov ponúkame deťom aktivity, ktoré obohatia ich mimoškolskú činnosť a podporia ich záujmy ako napr. skauting, turistické a športové aktivity, divadelná a umelecká tvorba.

Naše aktivity smerujú tiež k celkovému rozvoju osobnosti, tj. rozvoju telesných aj duševných zručnosti a v neposlednom rade deti a mládež tiež motivujeme k pohybovým a športovým aktivitám, čo prispieva k rozvoju ich motorických zručností.

Naše ciele zahrňujú tiež podporu a rozvoj skautského oddielu v Devíne a tiež by sme sa chceli bližšie venovať aktuálnej problematike ochrany životného prostredia so zameraním na čistenie riek na Slovensku.

Ako učíme?

V rámci svojej činnosti prezentujeme koncepciu environmentálnej výchovy a neformálneho vzdelávania, založeného na zážitkovom učení – učení hrou. Hra, ako jedna z najúčinnejších výchovných metód, sa stala u nás hlavným výchovným prostriedkom. Prostredníctvom nej sa deťom a mládeži snažíme nenásilným spôsobom formovať ich hodnoty a zároveň priblížiť prírodu, jej chod a pravidlá.

Vlastným príkladom sa detí a mládež tiež snažíme inšpirovať a motivovať k nekonzumnému spôsobu života, snažíme sa o rozvoj dobrých vlastností u detí ako je schopnosť pracovať v tíme, schopnosť podeliť sa, vytrvalosť i sebaovládanie, deti učíme samostatnosti ale i vzájomnej spolupráci a v neposlednom rade ich tiež motivujeme k zvýšeniu pohybových a športových aktivít.

 

Zdroj: www.tahamatam.sk