Materské centrum Jahôdka

Adresa Námestie republiky, 984 01 Lučenec Email info@mcjahodka.sk Telefón 0940658314 Web www.mcjahodka.sk

Občianske združenie Materské centrum Jahôdka vzniklo, ako dobrovoľná záujmová organizácia, v novembri 2011.

Občianske združenie Materské centrum Jahôdka vzniklo, ako dobrovoľná záujmová organizácia, v novembri 2011. Jeho hlavným poslaním bolo založenie Materského centra v Lučenci.

Zakladajúci členovia a ich podporovatelia totiž nadobudli presvedčenie, že v meste Lučenec je akútny nedostatok zariadení, ktoré by sa venovali nezištnej podpore a vytváraniu spoločného priestoru deťom vo veku 0 až 6 rokov, tehotným ženám, ženám na materskej dovolenke, rodičom všeobecne a iným osobám opatrujúcim deti so zreteľom na rozvoj psychických a fyzických zručností detí. Preto sa rozhodli rozvíjať koncept materského centra, ktorý vznikol v 70-tych rokoch v Nemecku a rozšíril sa po celom svete. Na Slovensku v súčasnosti funguje asi 60 materských centier a sú združené v Únii materských centier (ÚMC). Jeho členom resp. sympatizantom  sa v budúcnosti stane aj MC Jahôdka.

Vychádzajúc aj zo základných dokumentov ÚMC si naše združenie stanovilo nasledovné ciele:

 • umožniť ženám na materskej dovolenke a deťom, rodičom a starým rodičom opatrujúcim deti relaxáciu, rozptýlenie, možnosť vyjsť z  izolácie, priestor pre neformálne stretnutia, výmenu skúseností, vzájomnú psychickú podporu, diskusie, vzájomné rady a viacgeneračnú  komunikáciu, 
 • vybudovanie emocionálne atraktívneho prostredia MC pre deti, kde sa budú uskutočňovať voľné aj organizované aktivity zamerané na hru, pohyb a tvorivosť a rozvíjanie sociálnych kontaktov s rovesníkmi,  
 • informovanie a vzdelávanie rodičov formou prednášok a kurzov z oblasti výchovy, výživy, medicíny, psychológie,
 • vyzdvihovať význam materstva pre rodinu a spoločnosť a poslania ženy ako darkyne života v celoživotnej úlohe matky,
 • organizácia programov zameraných na spoločné trávenie voľného času, podujatí kultúrneho, či športového zamerania, oslavy sviatkov, bazárov detského, materského oblečenia a materských potrieb,
 • zriadenie knižnice s rodičovskou a detskou tematikou,
 • sprístupnenie MC zdravotne handicapovaným deťom, ktorým umožní ich integráciu medzi zdravé deti a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • podpora rodín v ťaživej sociálnej situácii aj formou symbolických poplatkov týkajúcich sa činností združenia.

Aktivity nášho centra sa budú odvíjať od záujmu mamičiek, ktoré budú jeho členkami alebo návštevníčkami a záujmu verejnosti, ale radi by sme uskutočňovali postupne najmä tieto aktivity:

 • programy pre deti – herňa, pohybové a rytmické hry a cvičenia, kurzy cudzích jazykov formou hry, výtvarné, keramické, divadelné a hudobné dielne,
 • programy pre mamičky (ale aj oteckov) – cvičenie s detičkami, psychoprofylaktická príprava na pôrod i rodičovstvo pre oboch partnerov, podpora a osveta v oblasti dojčenia, starostlivosť o novorodenca, poradenstvo pre matky, kurz prvej pomoci pre rodičov (v spolupráci s RZP), znaková reč batoliat, prednášky a besedy s rôznymi odborníkmi z oblasti právnej, lekárskej, pedagogickej, psychologickej a pod.
 • programy pre celé rodiny (aj v spolupráci s MŠ) – kultúrne, spoločenské a zábavné programy pri príležitosti rôznych sviatkov (Vianočné besiedky, stretnutia s Mikulášom, oslavy Dní detí, Dňa matiek); lampiónové sprievody, pochody – Míľa pre mamu, šarkaniáda, detský karneval,…
 • iné činnosti a programy  sezónne burzy detského ošatenia a potrieb, brigády v okolí budovy i pri úprave priestorov MC a priľahlého detského ihriska, realizácia rôznych projektov zameraných na integráciu rôznych sociálnych skupín, spoločné projekty so štátnou správou, podnikateľskými subjektami i samosprávou.

Zdroj: www.mcjahodka.sk