Medzinárodná súťaž Muzikálová hviezda

Adresa RDS Art Group, Laurinská 14, 811 01 Staré mesto - Bratislava Email muzikal@rdsartgroup.sk Telefón +421 904 643 046 Web www.rdsartgroup.sk

Nikdy nie je neskoro začať si plniť svoje malé či veľké sny. Či už spievate ako profesionál, alebo so spevom len začínate, prípadne len radi spievate, ale ešte ste neobjavili svoj talent, teraz je ten správny čas. Otvoríme vám brány do showbiznisu, ako aj na divadelné dosky a okrem cennej skúsenosti zažijete krásne chvíle, na ktoré budete ešte dlho spomínať.

13. ročník speváckej súťaže Muzikálová hviezda spúšťa registráciu pre začiatočníkov aj profesionálov bez rozdielu veku. V priestoroch Domu umenia na Laurinskej 14, budete mať možnosť ukázať svoj talent odbornej porote s medzinárodným zastúpením. Nemusíte sa báť, že by ste ako neprofesionál vo veľkej konkurencii pokročilých spevákov nemali šancu. Súťažiaci sú dômyselne rozdelení do kategórií podľa veku a skúseností. Môžete sa prihlásiť s predchádzajúcou skúsenosťou aj bez nej. Možno už v budúcom ročníku zmeníte svoju kategóriu zo “začiatočník” na “pokročilý”. Spevácka súťaž je vekovo neobmedzená a prihlásiť sa môže naozaj každý. V porote vás čakajú známe osobnosti zo slovenskej a zahraničnej muzikálovej scény, a nie je vylúčené, že ich váš výkon zaujme natoľko, aby vám priniesol ďalšie a ďalšie príležitosti na javisku. Už teraz môžeme predstaviť mená ako napr. režisér Ján Ďurovčík, speváčka Nela Pocisková, herci Dárius Koči, David Árva, ale tiež lektorka a zakladateľka Muzikálovej akadémie Mirka Marčeková a ďalší. 

Súťaž Muzikálová hviezda sa uskutoční už 22. a 23. apríla v našich priestoroch Domu umenia RDS ART Group. Táto skúsenosť vám otvorí brány do showbiznisu, spoznáte zaujímavých ľudí z umeleckého sveta a získate množstvo skúseností a neopakovateľných zážitkov. Pripravené sú aj hodnotné ceny, individuálne hodiny spevu s umelcami, podpísaný diplom pre každého účastníka ako aj nahrávanie v nahrávacom štúdiu pre víťazov.

Prihlášku na súťaž Muzikálová hviezda v slovenskom jazyku nájdete priamo TUPre zahraničných uchádzačov, uvádzame aj prihlášku v anglickom jazyku TU. Prihlásiť sa môžete do 10. apríla 2023. Štartovné súťaže je 40 € s DPH. V prípade potreby sa nám môžete ozvať aj mailom na muzikal@rdsartgroup.sk alebo telefonicky na +421 904 643 046.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

 • Z1 – kategória od 6 do 10 rokov,
  – dve muzikálové piesne, alebo jedna populárna a jedna muzikálová pieseň primeraná veku súťažiaceho
 • Z2 – kategória od 11 do 15 rokov,
  – dve muzikálové piesne, alebo jedna populárna a jedna muzikálová pieseň
 • Z3 – kategória od 16 rokov,
  – dve muzikálové piesne, alebo jedna populárna a jedna muzikálová pieseň
 • Z-Duetá
  – 1 populárna pieseň
, 1 muzikálová pieseň
  (alebo dve muzikálové piesne rôzneho charakteru)
 • P1 – kategória od 14 do 18 rokov,
  – 1 populárna pieseň a 1 muzikálová pieseň (alebo dve muzikálové piesne rôzneho charakteru)
 • P2 – kategória od 18 rokov,
  – 1 populárna pieseň a 1 muzikálová pieseň (alebo dve muzikálové piesne rôzneho charakteru)
 • P-Duetá
  – 1 populárna pieseň a 1 muzikálová pieseň (alebo dve muzikálové piesne rôzneho charakteru)

Každá súťažná pieseň musí mať maximálnu dĺžku 3 minúty.

Z – t.j. začiatočníci, resp. neprofesionálni speváci, ktorí ešte nenavštevujú vyššiu odbornú školu s muzikálovým zameraním (konzervatórium alebo vysokú školu s daným zameraním)

P – t.j. pokročilí, resp. profesionáli, speváci ktorí študujú na vyšších odborných školách s muzikálovým zameraním (konzervatórium alebo vysokú školu s daným zameraním, prípadne už účinkujú v profesionálnych muzikálových produkciách)

Ak ešte stále váhate, alebo si nie ste istý svojím výkonom, alebo výberom piesne, neváhajte sa obrátiť na našich lektorov Muzikálovej akadémie a dohodnite si individuálnu hodinu, na ktorej vám dajú rýchle tipy na zlepšenie a vyšperkovanie Vašej interpretácie.

Muzikálová akadémia vzdeláva svojich frekventantov v odboroch spev a herectvo pod vedením kvalifikovaných pedagógov a profesionálnych umelcov. Venuje sa zdokonaľovaniu speváckej a hereckej techniky detí a dospelých, vokálnemu koučingu profesionálov, príprave na talentové skúšky, prijímacie pohovory a castingy. V roku 2021 sa stala súčasťou RDS Art Group. Aktuálne info o kurzoch nájdete našom webe TUV prípade otázok nám napíšte na muzikal@rdsartgroup.sk alebo zavolajte na recepciu +421 910 373 373.

Štatút súťaže

PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽE
Súťažiaci vyplní elektronickú prihlášku, ktorá je k dispozícii na
 webe www.rdsartgroup.sk alebo prihlášku dostupnú na recepcii RDS či u svojho pedagóga spevu. Vyplnenú oskenovanú prihlášku pošle na
 email muzikal@rdsartgroup.sk


 • Údaje v prihláške musia byť pravdivé a úplné. Vyplnením a zaslaním/odovzdaním prihlášky súťažiaci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané spoločnosťou RDS ART Group (pre účely tohto článku ďalej len ako „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
 • Ďalej vyplnením a zaslaním/odovzdaním prihlášky súťažiaci vyhlasuje a potvrdzuje, že bol prevádzkovateľom informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov v súlade s Čl. 13 a/ alebo Čl. 14 Nariadenia. Prevádzkovateľ osobných údajov bude aktualizovať informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v zmysle aktuálne platných právnych predpisov a aktuálnych podmienok spracúvania, pričom tieto informácie v aktuálnom znení budú pre súťažiacich ako dotknuté osoby v aktuálnom znení dostupné v tlačenej podobe v sídle prevádzkovateľa.

Súťažiaci ako dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom, týmto berú na vedomie, že prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje súťažiacich v nevyhnutnom rozsahu dodávateľom a iným tretím osobám.
Súťažiaci do prihlášky uvedie názov a autora piesní, s ktorými sa hlási do súťaže. Taktiež uvedie, či pieseň zaspieva na halfplayback, alebo s vlastným korepetítorom. Klavír bude k dispozícii. Organizátor súťaže nezabezpečuje korepetítora.
V prípade ak súťažiaci súťaží na halfplayback, hudobný podklad pošle spolu s prihláškou na email muzikal@rdsartgroup.sk najneskôr do uzávierky prihlášok, t.j. 10.4.2023
Do poznámky uvedie svoje meno a kategóriu. Doklad o úhrade pripojí k prihláške. PRIHLÁŠKA JE PLATNÁ IBA S DOKLADOM O ÚHRADE ŠTARTOVNÉHO.
Uzávierka prihlášok je 10.4.2023

PRIEBEH SÚŤAŽE
Súťaž sa koná 22. – 23.4. 2023 v priestoroch RDS Art Group, Laurinská 14, Bratislava. Súťažiaci v kategóriách Z1, Z2 a Z-duetá sa dostavia na registráciu dňa 23.4. od 9-10.00 hod Súťažiaci v týchto kategóriách súťažia od 10.00 postupne podľa vopred určeného poradia za sebou. Vyhodnotenie kategórií Z1, Z2 a Z-duetá sa uskutoční 23.4. po odspievaní všetkých súťažiacich.
Súťažiaci uhradí štartovné do súťaže vo výške 40 eur na IBAN: SK36 8320 0000 0012 0001 7717
Súťažiaci v kategóriách Z3, P1, P2 a P-duetá sa dostavia na registráciu dňa 22.4. od 9-10.00 hod. Súťažiaci v týchto kategóriách súťažia od 10.00 postupne podľa vopred určeného poradia za sebou. Vyhodnotenie kategórií Z3, P1, P2 a P-duetá sa uskutoční 22.4. o po odspievaní všetkých súťažiacich.
Vyhlásenie absolútneho víťaza súťaže sa uskutoční 23.4. po vyhlásení víťazov súťažných kategórií daného dňa. Súťažiaci spievajú naživo pred odbornou porotou zloženou z profesionálov a osobností slovenskej a zahraničnej muzikálovej scény. Porota bude hodnotiť kvalitu spevu, výraz a javiskový prejav.

CENY V SÚŤAŽI
Absolútny víťaz súťaže Muzikálová hviezda získa nahrávanie jednej zo súťažných piesní v profesionálnom štúdiu v hodnote 1000 eur. Pre víťazov všetkých kategórií sú tiiež pripravené zaujímavé hodnotné ceny.

OSTATNÉ PODMIENKY
Proti rozhodnutiu poroty sa nedá odvolať.
 Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu a miesta konania súťaže. V prípade zrušenia súťaže zo strany organizátora alebo na základe protipandemických opatrení, bude prihláseným súťažiacim vrátený registračný poplatok v plnej výške.
 V prípade zrušenia účasti v súťaži zo strany súťažiaceho s doložením lekárskeho potvrdenia, bude súťažiacemu vrátený registračný poplatok vo výške 50%. V prípade zrušenia účasti v súťaži zo strany súťažiaceho bez doloženia lekárskeho potvrdenia sa registračný poplatok nevracia.
Podrobné informácie a prihlášku nájdete na webe www.rdsartgroup.sk alebo na Facebooku či Instagrame Muzikálová akadémia RDS. Prihlášky a prípadné otázky adresujete na email muzikal@rdsartgroup.sk

Zdroj: www.rdsartgroup.sk