MŠ Majerníkova (BA – Karlova Ves)

Adresa Majerníkova 11, 84105 Bratislava IV. - Karlova Ves Email Telefón 02 6531 2319, 0908 580 505 Web www.msmajernikova.sk

Materská škola na Majerníkovej ulici č. 11 sa nachádza v Karlovej Vsi.

Zriaďovateľom materskej školy je Mestská časť Bratislava – Karlova Ves. Materská škola na Majerníkovej ulici č. 11 sa nachádza v Karlovej Vsi a je sedemtriedna. V školskom roku 2010/2011 materskú školu navštevuje 144 detí vo veku od 2,5 – do 6 rokov.

 

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Pri práci s deťmi sa škôlka zameriava na rozvoj prosociálnej výchovy v interakcii dieťa – učiteľ – rodič. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu. Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. V tejto oblasti dosiahli krásne výsledky a podarilo sa im vytvoriť v materskej škole klímu, aká býva v dobrej rodine. Na začiatku školského roku je vypracovaný adaptačný plán pobytu dieťaťa v materskej škole, ktorý napomáha deťom a aj rodičom zvládnuť stres z odlúčenia. Priestory materskej školy sú esteticky a výtvarne upravené, aby harmonizovali s pobytom detí v týchto priestoroch. Triedy sú vybavené množstvom hračiek a didaktických pomôcok, ktoré spĺňajú pedagogické a hygienické kritériá a sú deťom k dispozícii počas celého dňa pri rôznych činnostiach. Výchovno-vzdelávacie činnosti sú obohatené o rôzne aktivity pre deti, ktoré sú uvedené osobitne. V edukačnom procese sa kladie dôraz na celkový psychický a fyzický rozvoj dieťaťa, s prihliadnutím na jeho individualitu, pre čo najlepší vstup do 1. ročníka Základnej školy. Počas celého pobytu dieťaťa v materskej škole je dieťaťu poskytnuté kvalitné stravovanie a zabezpečený pitný režim na každej triede, s prihliadnutím na hygienické kritériá.

 

Prevádzka materskej školy je od 6,30 – do 17,00 hod.

 

Na stránke nájdete aktivity škôlky, informácie o začiatku školského roka či si môžete stiahnuť žiadosť o prijatie dieťaťa.

Zdroj: www.msmajernikova.sk