Materská škola Trnavská a jej alokované triedy na Varšavskej | Žilina

Adresa MŠ Trnavská 2993/21, 01008 Žilina Email trnavskams@gmail.com Telefón Web www.mstrnavska.webnode.sk

Naša MŠ obohacuje edukačný proces o prvky výchovy ku zdravému životnému štýlu prostredníctvom postavičky ZDRAVKA tak, aby každé dieťa disponovalo schopnosťami upevňovať a chrániť svoje zdravie.

Materská škola je situovaná na sídlisku Vlčince v dvoch budovách na Trnavskej a Varšavskej ulici.

Vlastný cieľ a poslanie výchovy a vzdelávania :

Utvárať zdravý životný štýl posilňovaním a rozvíjaním individuálneho, kolektívneho a verejného zdravia. Vyvážene rozvíjať všetky stránky života tak, aby každé dieťa bolo schopné žiť plnohodnotný a zmysluplný život.

 

Naša MŠ obohacuje edukačný proces o prvky výchovy ku zdravému životnému štýlu prostredníctvom postavičky ZDRAVKA tak, aby každé dieťa disponovalo schopnosťami upevňovať a chrániť svoje zdravie.

Materská škola  je situovaná na sídlisku Vlčince v dvoch budovách na Trnavskej a Varšavskej ulici.

Charakteristika MŠ Trnavská

Materská škola je 4- triedna. Poskytuje celodennú  výchovnú starostlivosť deťom vo veku spravidla od troch do šesť rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Je umiestnená v budove pavilónového typu. Prízemie prvého pavilónu tvorí vstupná chodba, trieda LIENKY  BODKULIENKY s príslušnými priestormi. Na poschodí je umiestnená ďalšia trieda RYBIČKY EVIČKY s príslušnými priestormi.

Druhý pavilón je priestorovo identický s priestormi prvého pavilónu. Na prízemí je trieda MOTÝLIKA  EMANUELA, na poschodí trieda MÚDREJ  SOVY.

V hospodárskom pavilóne sa nachádza kuchyňa s príslušnými priestormi, kde sa pripravuje strava pre deti aj zamestnancov kmeňovej MŠ i alokovaného pracoviska, kancelária riaditeľky MŠ a vedúcej školskej jedálne.

Kapacita MŠ je 120 detí. V zmysle zákona 245/2008 z.z.( Školský zákon )je počet detí 97.     

Charakteristika MŠ Varšavská

Materská škola je trojtrieda. Poskytuje celodennú  výchovnú starostlivosť deťom vo veku spravidla od troch do šesť rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Je umiestnená v účelovej budove pavilónového typu. Na prízemí sa nachádza trieda VČIELKY  MAJKY s príslušnými priestormi a s priestorom pre výdaj stravy, ktorá sa dováža z kmeňovej materskej školy.

Poschodie je identické s prízemím. Nachádza sa tam trieda STONOŽKY  ELIŠKY.

Tretia trieda MRAVČEKOV sa nachádza vo vedľajšomprízemnom pavilóne s príslušnými priestormi a miestnosťou pre výdaj stravy.

Kapacita alokovaného pracoviska je 70 detí.

Zdroj: www.mstrnavska.webnode.sk