Materská škola Trakovice

Adresa Trakovice 362, Trakovice Email www.mstrakovice.edupage.org Telefón 033 7434240 Web gmail.com

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od dvoch do šesť rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dostatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola je dvojtriedna a je umiestnená v účelovej budove pavilónového typu s dvomi pavilónmi, v ktorých sa nachádzajú dve herne, dve spálne, šatne a umyvárne s WC. Tretím je hospodársky pavilón, o ktorom sa v krátkej budúcnosti uvažuje s prestavbou v rámci rozšírenia kapacity materskej školy o jednu triedu.

 

Materiálno-technické vybavenie materskej školy je na dobrej úrovni. Neustále sa vybavuje moderným nábytkom, ktorý rešpektuje hygienické a vekové osobitosti detí. Materská škola má dostatok učebných pomôcok, telovýchovného náradia a náčinia, audiovizuálnej techniky a didaktickej techniky.

 

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od dvoch do šesť rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dostatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

Našou prioritou, je aby dieťa v MŠ bolo šťastné, pripravené na život v spoločnosti, aby výchova v materskej škole bola veľmi blízka výchove detí v rodine. Snažíme sa deťom vytvárať zároveň také prostredie, aby sa sa u detí mohli rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom. Základnou koncepciou našej materskej školy je tvorivo-humanistická teória výchova a vzdelávania. Do štvorca alebo kolesa potrieb malého dieťaťa, ktorými sú nad fyziologickými potrebami potreby bezpečia, potreby spolunáležitosti, potreby uznania, potreby sebarealizácie by malo pedagogické úsilie správne smerovať, zvlášť v detskom veku.

 

Našu prácu zameriavame na prioritné vytváranie slobodného a láskyplného prostredia, nakoľko sa dieťa zdržiava v Mš podstatnú časť dňa. Potrebu lásky a porozumenia má človek v každom veku, ale pre dieťa predškolského veku je to potreba, ktorej uspokojovanie sa nedá ničím iným nahradiť.

Zdroj: gmail.com