Materská škola Melčice – Lieskové

Adresa Melčice Lieskové 377, Melčice - Lieskové Email Telefón +421326490218 Web www.ms.melcice-lieskove.sk

Materská škola je umiestnená od septembra 2007 v budove tunajšej základnej školy. Má 3 triedy, do ktorých sú deti rozdelené podľa veku. Poskytujeme celodennú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou s možnosťou aj poldenného pobytu.

Materská škola je umiestnená od septembra 2007 v budove tunajšej základnej školy. Má 3 triedy, do ktorých sú  deti rozdelené podľa veku. Poskytujeme celodennú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou s možnosťou aj poldenného pobytu.

 

Obdobie predškolského veku je veľmi dôležitým vývinovým obdobím, pretože sa v ňom kladú základy pre ďalšie vývinové obdobie. Zabezpečujeme predprimárne vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu Putovanie chrobáčikov. Podporujeme osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, kognitívnej a psychomotorickej, rozvíjame schopnosti a zručnosti, utvárame predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravujeme deti na život v spoločnosti v súlade s ich vekovými a individuálnymi osobitosťami.

 

Prevádzka v MŠ je denne od 6.30 hod. do 16.00 hod.

 

Krúžky:

  • Anglický jazyk
  • Náboženská výchova – katolícka
  • Náboženská výchova – evanjelická

Zdroj: www.ms.melcice-lieskove.sk