Materská škola Gbely

Adresa Pionierska 697 Gbely, Gbely Email ms@zsgbely.sk Telefón 034/ 6621 279 Web www.zsgbely.sk

Vízia školy: Vychovať zdravé, schopné a úspešné deti.

ZAMERANIE MŠ

Priority školy

 • zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu detí od 2 do 6 rokov
 • oboznamovať deti s cudzím jazykom
 • položiť základy počítačovej gramotnosti
 • rozvíjať predčitateľskú gramotnosti a grafomotorické zručnosti
 • organizovať a realizovať školské projekty zamerané na netradičné formy vyučovania
 • skvalitňovať medziľudské vzťahy intervenčnými programami zameranými na sebapoznávanie a zážitkové učenie

KRÚŽKY MŠ
v rámci spolupráce so ZUŠ Gbely deti MŠ navštevujú:

 • hudobný odbor
 • tanečný odbor
 • výtvarný odbor

 

v rámci spolupráce s CVČ Gbely deti MŠ navštevujú:
 • futbalovú školičku chlapci
 • pohybové aktivity dievčatá

 

 

Zdroj: www.zsgbely.sk